Konsolidering och koncernredovisning

Konsolidering innebär att du stärker, stabiliserar och för samman något. Konsolidering kan betyda olika saker i olika sammanhang. Här får du reda på vad det är och vi djupdyker också i konsolidering kopplat till koncernredovisning.

Konsolidering och koncernredovisning

Vad är konsolidering?

 • Finansiell konsolidering är att kombinera flera lån eller skulder till ett enda lån. Till exempel kan någon med flera kreditkortsskulder välja att få ett konsolideringslån för att betala av alla korten och bara ha ett lån att betala varje månad. Syftet med detta kan vara att förenkla skuldhantering, få en lägre ränta eller förändra lånevillkoren.
 • Finansiell konsolidering för företag handlar precis som finansiell konsolidering för privatpersoner om att samla alla lån och skulder till en gemensam skuld. Det kan betyda att byta många lån mot ett, eller att omförhandla villkor för nuvarande skulder.
 • Företagskonsolidering är när två eller flera företag går samman och bildar ett företag. Antingen genom att ett företag köper upp det andra eller genom att de bildar ett helt nytt företag gemensamt. Detta sker ofta i syfte att stärka marknadspositionen, minska konkurrens och/eller skapa synergier.
 • Datakonsolidering syftar till att skapa ordning och reda i digital information. I en alltmer digitaliserad värld är det viktigt att kunna samla och organisera data. Genom att kombinera information från olika källor får man tydligare och mer samlad information som ger bättre och mer effektiva beslut.
 • Koncernredovisning innebär att man kombinerar (konsoliderar) ekonomisk information från dotterbolag för att ge en helhetsbild av koncernens ekonomiska ställning.

Vad ska en koncernredovisning innehålla?

Konsolidering inom koncerner innebär alltså en sammanslagning av bolag. Sammanslagningen kan även ske genom förvärv. Ekonomiskt innebär det oftast att finansiella rapporter från ett moderbolag och ett eller flera dotterbolag eller intressebolag sammanfogas till en koncernredovisning.

Det innebär i sin tur att bolagen inte längre har transaktioner mellan varandra och i stället agerar som en ekonomisk enhet, med samma resultat- och balansräkning.

 • Fastställelseintyg, som intygar koncernredovisningen är godkänd.
 • Förvaltningsberättelse, som innehåller en översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.
 • Revisionsberättelse, som är upprättad av en eller flera revisorer som innehåller vad revisorerna granskat. Det ska även framkomma om årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Eftersom revisionsberättelsen kan skrivas på olika sätt ska det även tydliggöras hur revisorerna valt att skriva revisionsberättelsen och vad styrelsens eller VD:s förslag till vinstdisposition eller förlusttäckning är.
 • Koncernbalansräkning, upprättas av koncerner för varje räkenskapsår med hjälp av förvärvs-, poolnings- eller kapitalandelsmetoden.
 • Koncernresultaträkning, ska spegla hela koncernens resultat. Koncernresultaträkningen måste därför rensas från alla interna vinster som uppkommer när bolag inom koncernen gör affärer med varandra.
 • Kassaflödesanalys, som innehåller uppgifter om företagets finansiella flöden (företagets inbetalningar och utbetalningar under en viss period).
 • Noter, (exempelvis listade dotterbolag).

Vilka ska upprätta en koncernredovisning?

Koncerner av en viss storlek ska upprätta en koncernredovisning, men vanligtvis behöver inte en underkoncern göra det. Förutsatt att koncernmodern gjort det och inkluderat underkoncernen.

I vissa fall är moderföretaget även dotterbolag, och då behöver inte koncernredovisning upprättas. Detsamma gäller om dotterbolaget saknar betydelse.

Hypergene, konsolidering och koncernredovisning?

Konsolidering och koncernredovisning kan leda till många timmars jobb. Det är därför en god tanke att hämta stöd ifrån verktyg. Då slipper du stämma av siffror och data via e-post och Excel.

Många av Hypergenes koncernkunder har ett koncernredovisningssystem. Hypergene erbjuder stöd för koncerners strategiska och finansiella planering, och uppföljning och analys. Hypergene stödjer legala och operativa strukturer med full transparens från legala och operativa enheter till detalj- och transaktionsnivå.

Hypergene har stor erfarenhet av att sömlöst integrera konsoliderade data i koncerners budget-, prognos- och uppföljningsprocesser. Du får integrationer mot CRM-system, EFH-system, ERP-system och konsolideringsverktyg, som exempelvis:

 • Hypergenes partner AARO
 • IBM Cognos Controller
 • Unit4 FPM/OCRA

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: