Vad är konsolidering?

Konsolidering innebär att du stärker, stabiliserar och för samman något. Det är en vanlig ekonomisk term inom aktiehandel och inom koncernredovisning. Här får du reda på mer om konsolidering för koncerner och koncernredovisning.

Konsolidering och koncernredovisning

Konsolidering inom koncerner innebär sammanslagning av bolag. Sammanslagningen kan även ske genom förvärv. Ekonomiskt innebär det oftast att finansiella rapporter från ett moderbolag och ett eller flera dotterbolag eller intressebolag sammanfogas till en koncernredovisning.

Det innebär i sin tur att bolagen inte längre har transaktioner mellan varandra och i stället agerar som en ekonomisk enhet, med samma resultat- och balansräkning.

Vad ska en koncernredovisning innehålla?

  • Fastställelseintyg, som intygar koncernredovisningen är godkänd.
  • Förvaltningsberättelse, som innehåller en översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.
  • Revisionsberättelse, som är upprättad av en eller flera revisorer som innehåller vad revisorerna granskat. Det ska även framkomma om årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Eftersom revisionsberättelsen kan skrivas på olika sätt ska det även tydliggöras hur revisorerna valt att skriva revisionsberättelsen och vad styrelsens eller VD:s förslag till vinstdisposition eller förlusttäckning är.
  • Koncernbalansräkning, upprättas av koncerner för varje räkenskapsår med hjälp av förvärvs-, poolnings- eller kapitalandelsmetoden.
  • Koncernresultaträkning, ska spegla hela koncernens resultat. Koncernresultaträkningen måste därför rensas från alla interna vinster som uppkommer när bolag inom koncernen gör affärer med varandra.
  • Kassaflödesanalys, som innehåller uppgifter om företagets finansiella flöden (företagets inbetalningar och utbetalningar under en viss period).
  • Noter, (exempelvis listade dotterbolag).

Vilka ska upprätta en koncernredovisning?

Koncerner av en viss storlek ska upprätta en koncernredovisning, men vanligtvis behöver inte en underkoncern göra det. Förutsatt att koncernmodern gjort det och inkluderat underkoncernen.

I vissa fall är moderföretaget även dotterbolag, och då behöver inte koncernredovisning upprättas. Detsamma gäller om dotterbolaget saknar betydelse.

Hypergene, konsolidering och koncernredovisning?

Konsolidering och koncernredovisning kan leda till många timmars jobb. Det är därför en god tanke att hämta stöd ifrån verktyg. Då slipper du stämma av siffror och data via e-post och Excel.

Många av Hypergenes koncernkunder har ett koncernredovisningssystem. Hypergene erbjuder stöd för koncerners strategiska och finansiella planering, och uppföljning och analys. Hypergene stödjer legala och operativa strukturer med full transparens från legala och operativa enheter till detalj- och transaktionsnivå.

Hypergene har stor erfarenhet av att sömlöst integrera konsoliderade data i koncerners budget-, prognos- och uppföljningsprocesser. Du får integrationer mot CRM-system, EFH-system, ERP-system och konsolideringsverktyg, som exempelvis:

  • Hypergenes partner AARO
  • IBM Cognos Controller
  • Unit4 FPM/OCRA

10 minuters videodemo av Hypergenes lösning: