Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 kräver i regel en tydlig struktur och ett synligt ansvar ute i verksamheterna. Många organisationer efterfrågar möjligheter att dra nytta av digitalisering inom just detta område och här kan Hypergene vara till stor hjälp. Med hjälp av smarta funktioner som exempelvis årshjul, planer, riskanalys, åtgärder, verksamhetsrapportering och integration mot processkartor erbjuder Hypergene en mycket kraftfull applikation.

I den här filmen på ca 13 minuter går vi igenom bakgrunden till SOSFS 2011:9. Vi sammanfattar ett införande i tre övergripande steg och avslutar med en praktisk demonstration av funktioner och nyttoeffekter.
Växel: +46 (0)40-661 10 00