Nyckeln till framgång inom tech-transformation

Här får du reda på vilka beståndsdelarna i en tech-transformation är och hur du hjälper de digitala satsningarna i en tech-transformation att skapa värde. Du får också reda på vad nyckeln till framgång inom tech-transformation är.

Människor pratar data på ett möte

Vad är tech-transformation?

Tech-transformation, även kallad ’digital transformation’ är den kulturella, organisationella och operativa förändringen av en organisation genom integration av och med teknik, processer och kompetenser.

Digital transformation använder teknik för att förnya produkter och processer, skapa värde och nya tjänster för olika intressenter och skaffa sig ytterligare förmåga att snabbt anpassa sig till kunder och omvärld. Genom att skruva om hur ditt företag arbetar med produkter och plattformar kan en brygga mellan teknik och affär byggas.

MIT Sloan Management Review menar att kund- och användarupplevelsen, operativa processer och affärsmodeller är nyckelområden när det gäller att främja tech-transformationen.

Utvecklingen av nya nödvändiga kompetenser och arbetssätt kretsar kring förmågan att vara mer flexibel, människoorienterad, kundcentrerad, effektiv och att kunna utnyttja datas möjligheter.

Tech-transformation: Team, produkter och plattformar

Att binda samman tech-transformation med affärsverksamheten är ofta utmanande. McKinsey menar att beståndsdelarna i en lyckad satsning består av att (1) berörda team fokuserar på tekniska produkter, (2) att transformationen går i linje med affärsmålen och (3) att företaget hjälper teamen prioritera tech-arbetet.

Det kommer upplevas enklare att skapa en silo av ”tech-innovation” som är frikopplad från resten av företaget. Där kan nya arbetssätt och nya idéer frodas. Problemet blir dock att silon inte är ”påkopplad” företaget vilket leder till att planering, koordinering och samarbete inte fungerar lika bra.

Med det sagt bör företaget vara, beredd på och öppen för, att tech-transformation kan innebära behov av nya styrningsformer och att företagskulturen både utmanas och kan behöva utvecklas.

En viktig nyckel till att lyckas med ditt företags tech-transformation kan vara att bygga agila grupper inom IT-avdelningen, som är mer tvärfunktionella än tidigare. Det kan även vara bra att organisera teknikteamen runt produkter med användaren och de underliggande plattformarna som möjliggör dem i fokus.

Det är också värt att kombinera tvärfunktionella team som arbetar agilt med ny teknik som är inriktade på att skapa affärsvärde genom att förbättra användarupplevelsen, med mer traditionella IT-specialister som utvecklar och underhåller kärnverksamheten.

Företag med denna typ av integrerad eller digital affärsmodell är 30 procent mindre benägna att möta utmaningar i satsningen på digital transformation och 60 procent mer benägna att säga att deras företags investeringar i teknik skapar affärsvärde.

Kartlägg ditt företags teknikaktiviteter och tillgångar i två kategorier: (1) produkter och (2) plattformar. Skapa sedan team som är dedikerade till specifika produkter eller plattformar i så hög utsträckning som möjligt.

”Produkter” är de teknologibaserade erbjudanden som köps eller används av kunder och anställda.

”Plattformar” är back-end-system som driver och möjliggör produkter och företaget. Exempelvis system för resursplaneringen, CRM-system, databaser och integrationer med leverantörer.

Hypergene, kan ses som både en produkt och en plattform som hjälper din tech-transformation med strategisk och finansiell planering, kan agera databas och hjälpa dig binda samman din data genom integrationer med andra leverantörer.

Hur tech-transformationen styrs

Ditt företag har sannolikt en befintlig styrmodell och processer för att planera och följa upp verksamheten. Styrmodellen för tech-transformationen bör rymmas inom er befintliga styrmodell och kan ibland komma att utmana den.

Du behöver därför ha en styrningsstruktur för att kunna planera och fokusera arbetet inom teknikorganisationen i förhållande till verksamhetens andra strategiska prioriteringar.

Vem styr?

Ledningsgruppen bör inkludera senior teknisk personal i den strategiska planeringen. Bland företag som presterar bäst när det gäller tech-transformation säger 57 procent att deras ”seniora tekniska ledare” är mycket involverade i strategisk planering, jämfört med 17 procent av de som lyckas sämst.

Beroende på vad som passar er kan roller som produktchef, plattformschef och infrastrukturchef vara viktiga i organisationen. Rollerna kan ses som symboler för den balans som behövs mellan IT och verksamhet.

System och infrastruktur har ofta suttit i förarsätet när det gäller prioriteringar inom tech-investeringar, men idag kan man allt mer se att infrastruktur hamnat i baksätet till fördel för (A) att digitalisera upplevelsen för slutanvändare och (B) data och analys.

Alla team i det nya arbetssättet ska ha en teamledare. De produktorienterade teamen bör ha någon som är affärsorienterad och de plattformsorienterade bör ha någon som är teknikorienterad. Allra helst bör de dessutom ha erfarenhet av och/eller god förståelse för det andra perspektivet för att säkerställa ett väl fungerande samarbete.

KPI:er

KPI:erna sätts tillsammans med de som strategiskt styr affären och ska vara inriktade på att mäta värdeskapande och produktivitet.

Spårning och rapportering

Mätning kan göras på olika nivåer. Teamledaren kan exempelvis sitta med personalplanering och en Kanban-vy över teamets åtaganden och de som ser mätningen i relation till affärsmål ska kunna se tech-transformationen i relation till resten av organisationen.

Dessa personer kan vara ett analysteam, controllers och/eller chefer runt om i organisationen. Här underlättar automatiska rapporter översynen. Fokus bör gemensamt ligga på att ta bort hinder som gör att KPI:erna inte nås.

Ny modell för finansiering

Att gradvis gå ifrån en årsbudget som sätts årsvis till att anta en mer agil budgetering och allokering av resurser är att föredra. Då kan ditt företag knyta måluppfyllnad till resursallokeringen på ett sätt som kan anpassas över tiden - och dessutom motivera satsningarna bättre.

En mer agil hantering av budgeten gör att pengar inte satsas på fel områden för att budgeten har en för lång livslängd i förhållande till prioriteringarna.

Prioritera och leverera arbetet

Att prioritera och koordinera leveransen av värdeskapande digitala aktiviteter är en utmaning. Ofta blir det en huggsexa om den interna digitala kompetensen. Därför är prioritering och struktur viktiga för att hantera efterfrågan.

Generella lärdomar

Att transformera ditt företag till att vara aktivt och innovativt inom tech skapar värde. Även om ditt företag inte säljer konsumentprodukter har ni användare internt och kan njuta av tech-transformationens vinster.

McKinsey lyfter sju viktiga lärdomar om vad det är i en tech-transformation som skapar värde från en undersökning:

1. Teknikinvesteringar skapar betydande affärsvärde.
2. Människofokuserade satsningar ger mest värde.
3. Att attrahera, aktivera och behålla tech-talanger är både svårt och viktigt.
4. Talangutmaningen gör att man måste leta utanför företaget.
5. De som lyckas ser en snöbollseffekt.
6. Bredare användning av avancerad teknik ger ett större värdeskapande.
7. Bygg partnerskap mellan teknik och affär.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: