Strategisk planering

I ett affärsklimat som präglas av ökad konkurrens och snabba förändringar blir det allt viktigare att organisationens medarbetare jobbar mot samma och ”rätt” mål. I takt med att ansvar och beslutsfattande decentraliseras blir det också viktigare att information om strategiska mål och initiativ delas med medarbetare, och att medarbetare ges möjlighet att bidra, agera och fatta beslut som leder i rätt riktning.

Produktsida Strategisk Planering V2

Hypergene skapar förutsättningar för att digitalisera den strategiska planerings- och uppföljningsprocessen i verksamheten. Planer kan enkelt definieras och delas med organisationen, och medarbetare på alla nivåer kan bidra i genomförande av initiativ och aktiviteter i samklang med de planer som definierats.

Affärs- och verksamhetsplanering 

Med Hypergene får du ett komplett stöd för digitaliserad affärs- och verksamhetsplanering. Planer kan konfigureras och struktureras på ett sätt som passar er verksamhet, från övergripande vision och mål till aktiviteter som enkelt kan delas med olika intressenter och ansvariga inom organisationen.

Automatiskt beräknade och aggregerade KPI:er och nyckeltal kan kopplas till planer och målområden i syfte att möjliggöra uppföljning av hur initiativ och aktiviteter skapar effekt och värde inom verksamheten.

Hypergene skapar förutsättning för ett effektiviserat strategiskt planeringsarbete utifrån era behov och förutsättningar. Genom förpaketerade och best practice-baserade modeller ges snabb effekt, samtidigt som Hypergene erbjuder den flexibilitet som krävs för att skräddarsy planeringsmodeller utifrån din verksamhets specifika behov.

Risk och regelefterlevnad

Hypergene ger dig stöd för digitaliserad riskhantering och regelefterlevnad. Planer kan definieras för att fånga och bedöma risker, liksom för att hantera riskreducerande åtgärder och aktiviteter. Riskprofiler kan därefter bedömas i termer av sannolikhet och konsekvens, visualiseras i till exempel en riskmatris – och delas med intressenter inom verksamheten.

Miljö-, kvalitet- och andra styrmodeller

Hypergene ger även möjlighet att hantera andra typer av planerings- och uppföljningsmodeller som innehåller kvantitativa liksom kvalitativa element. Bland annat kan arbetet kring internkontroll och  miljö- och kvalitetsledning effektiviseras och digitaliseras på ett sätt som säkerställer delaktighet, engagemang och uppföljningsbarhet.

Flexibelt, automatiserat och integrerat

Genom smidig och flexibel konfiguration och administration av planeringsmodeller kan olika typer av strategiska planeringsprocesser sättas upp, hanteras och delas i olika format, anpassade för olika syften och målgrupper. Planer kan också enkelt exporteras till MS Word och MS PowerPoint för att delas och presenteras externt eller med interna intressenter.

Planerings- och uppföljningsarbetet kan även automatiseras via Hypergenes arbetsflödesstöd. Planer och uppgifter delas med valda delar av verksamheten, och medarbetare på alla nivåer kan addera aktiviteter och återrapportera information om färdigställande.

Information som relaterar till strategiska planer är sömlöst tillgängligt i Hypergenes övriga delar, något som ger dig förutsättningar för en transparent och holistisk planering, uppföljning och rapportering genom hela organisationen. Därmed kan strategiska initiativ också följas upp tillsammans med ekonomisk och operativ information.

Med Hypergene skapas förutsättningar för organisationens medarbetare att jobba effektivt mot de övergripande mål som definierats.

Vi har fått väldigt mycket positiv respons från alla verksamhetschefer som nu får tillgång till den information som behövs för att fatta beslut.
Ulf LandgrenUlf Landgren, Systemförvaltare, Lidköpings kommun

Kunder berättar: 

Vill du veta hur våra kunder använder Hypergene i sin strategiska planering? Läs om Lidköpings kommun, Kungsleden, Wibax och Lunds universitet

Exempel på funktioner och tillämpningar:

  • Strategisk planering
  • Affärsplanering
  • Verksamgetsplanering
  • Målstyrning 
  • Riskhantering, riskanalys och regelefterlevnad
  • Miljöledning, kvalitetsledning, kvalitetsplaner
  • Arbetsflöden
  • Objectives and key results (OKR)
  • Kvalitativ styrning och uppföljning
  • Kvantitativ styrning och uppföljning
Kundcase

Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin