Hypergene Skola

Applikationen förenklar den dagliga verksamhetsstyrningen och automatiserar rapporteringen kring kvalitetsarbetet.

Hypergene Skola förenklar och effektiviserar arbetet med styrning och uppföljning av skolverksamheten, samt automatiserar rapporteringen kring kvalitetsarbetet. Systemet skapar en helhetsbild över skolverksamheten och underlättar rektorers ekonomistyrning, planering, uppföljning och rapportering. I applikationen finns många användbara vyer vilket tillgodoser såväl behoven hos skolchefer och lärare som utvecklingsledare och controllers behov på central nivå. Lösningen är pedagogiskt uppbyggd och gör så att en skolledare inte behöver använda lika många system. Applikationen har funktioner för områdena barnomsorg, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

ÖVERSKÅDLIGA FUNKTIONER

I applikationen ingår fördefinierade nyckeltal och kvalitetsuppföljning för hela skolverksamheten. Genom diagram och tabellpresentationer ges överblick av fakta — vilket kan vara antal elever per årskurs, andel som nått ämnesmål eller gymnasiebehörighet. Dessutom kan jämförelser göras i diagramform mellan resultaten i nationella prov och motsvarande ämnesprov. Lika överskådligt och tillgängligt presenteras mjuka variabler som trivsel, trygghet, formellt och reellt elevinflytande, hälsa och värdegrund, som erhålls via enkätdata.

FÄRDIGA INTEGRATIONER

Hypergene har färdiga integrationer med de flesta förekommande skolsystem och varje installation innehåller oftast kopplingar till flera olika system. Hypergene gör det därmed möjligt att sätta samman information från flera verksamhetssystem och skapa en helhetsbild.

Flexibelt och rollanpassat

Information kopplat till användarens ansvarsområde visas direkt utan att några val behöver göras. De flesta presentationer kan filtreras på bland annat skola, klass, ämne eller kön.

Systematiskt kvalitetsarbete

Hypergene ger ett effektivt stöd för systematiskt kvalitetsarbete enligt Skolverkets allmänna råd. Med applikationen erhålls ett stöd som automatiserar informationsflödet kring kvalitetsarbetet och stödjer samverkan mellan politiken, regelverk, förvaltning och skola. Läs gärna mer om detta under Kvalitet & Rapport.