Hypergene Skola

Hypergene Skola förenklar den dagliga verksamhetsstyrningen och automatiserar rapporteringen kring kvalitetsarbetet med funktioner för verksamhetsområdena:
• Förskola och Fritids
• Grundskola
• Gymnasium
• Vuxenutbildning

Kommuner O Regioner Skola V3

Applikationen skapar en helhetsbild över skolverksamheten och underlättar rektorers verksamhetsstyrning, planering, uppföljning och rapportering. I applikationen finns många användbara vyer vilket tillgodoser såväl behoven hos skolchefer och lärare som utvecklingsledare och controllers behov på central nivå.

Överskådliga funktioner

Hypergene Skola erbjuder många användbara vyer och tack vare den pedagogiska uppbyggnaden får användaren direkt tillgång till aktuell verksamhetsinformation kopplad till specifika ansvarsområden.

I applikationen ingår fördefinierade nyckeltal och kvalitetsuppföljning för hela skolverksamheten. Genom diagram och tabellpresentationer åskådliggörs en överblick av fakta — vilket kan vara antal elever per årskurs, andel som nått ämnesmål eller gymnasiebehörighet.

I alla rapporter kan användaren enligt drill-down principen navigera sig från en överskådlig vy av informationen till att fördjupa sig ner på individnivå.

Dessutom kan jämförelser göras i diagramform mellan resultaten i nationella prov och motsvarande ämnesprov. Lika överskådligt och tillgängligt presenteras mjuka variabler som trivsel, trygghet, formellt och reellt elevinflytande, hälsa och värdegrund, som erhålls via enkätdata.

Elevens väg

Hypergene kan med ”Elevens väg” erbjuda en rapport där syftet är att kunna följa en unik elev eller grupp av elever över tid. Exempelvis ska rektorer och pedagoger i grundskolan kunna följa hur det gått för sina elever efter att de avslutat studier i årskurs 9.

Motsvarande möjlighet har rektorer och pedagoger i gymnasiet som kan följa elevernas resultat från tidigare årskurser. Kommunen som helhet kan jämföra utveckling för specifika årskullar men även identifiera behov av förbättrad kvalitet på specifika skolor.

Färdiga integrationer

Hypergene har färdiga integrationer med de flesta förekommande skolsystem och varje installation innehåller oftast kopplingar till flera olika system. Hypergene gör det därmed möjligt att sätta samman information från flera verksamhetssystem och skapa en helhetsbild.

Flexibelt och rollanpassat

Information kopplat till användarens ansvarsområde visas direkt utan att några val behöver göras. De flesta presentationer kan filtreras på bland annat skola, klass, ämne eller kön.

Systematiskt kvalitetsarbete

Hypergene ger ett effektivt stöd för systematiskt kvalitetsarbete enligt Skolverkets allmänna råd. Med applikationen erhålls ett stöd som automatiserar informationsflödet kring kvalitetsarbetet och stödjer samverkan mellan politiken, regelverk, förvaltning och skola.

Kundcase