Fastighetsbolag

Fastighetsbranschen kännetecknas ofta av långsiktighet, stabilitet och god lönsamhet. Samtidigt är verksamheten inte sällan komplex och tenderar att bli allt mer föränderlig. Förvärv, avyttringar och omfattande investeringsprojekt är något som allt oftare präglar vardagen. Likaså åtgärder för att löpande optimera avkastningen i det befintliga beståndet, och för att skapa bästa möjliga upplevelse och kvalitet för hyresgäster och kunder.

Fastighet

Den information som krävs för att styra och kontrollera verksamheten ligger inte sällan spridd i parallella och isolerade verksamhetssystem. Manuell handpåläggning, disparata processer och kvalitetsbrister i beslutsunderlag är något som präglar många fastighetsbolag. Detta gör det ibland svårt för beslutsfattare att få en enhetlig och kvalitetssäkrad bild av nuläget, och ännu svårare att blicka in i framtiden.

Hypergene erbjuder ett integrerat, användarvänligt och flexibelt beslutsstöd för fastighetsbolag. Genom direkta integrationer mot ekonomi- och fastighetssystem - liksom mot andra verksamhetssystem såsom personal, energi eller underhåll - förses verksamheten och beslutsfattare på alla nivåer med direkt och kvalitetssäkrad beslutsinformation.

Dessutom ges det stöd som krävs för att planera, prognostisera och styra verksamheten på ett enhetligt och målinriktat sätt.

Hypergene används idag av ett 40-tal fastighetsbolag med fokus på såväl kommersiella lokaler som bostäder. Genom Hypergene effektiviseras affärs- och verksamhetsplaneringen, budget- och prognosprocessen liksom uppföljning, rapportering och analys.

Genom vår branschspecifika tillämpning underlättas ekonomi-, fastighets- och kontraktsrelaterad analys. Med hjälp av fastighetsspecifika modeller för intäktsbudgetering, simulering och kostnadsbudgetering förenklas den ekonomiska planeringsprocessen.

Genom vår modul för strategisk planering effektiviseras affärs- och verksamhetsplanering inom bolaget. Därutöver ges integrerat stöd för projekthantering och uppföljning, personalanalys, energiuppföljning m.m.

Bland kunderna finns Stena Fastigheter, AMF Fastigheter och Castellum.

Kundcase