Hypergene Vård och omsorg: IFO

Hypergene IFO gör det möjligt att analysera och följa upp hela flödet från aktualisering till verkställighet där chefer och relevanta roller själva kan ta ut information, statistik och nyckeltal. I lösningen integrerar vi mot det verksamhetssystem som kommunen redan använder och det går snabbt att ta fram underlag för exempelvis aktualiseringar, utredningar, försörjningsstöd och placering.

Kommuner O Regioner IFO V3

Intresset för systemlösningar inom vård- och omsorgsområdet ökar kraftigt. Bakgrunden är att många kommuner står inför stora utmaningar inom såväl kostnadsutveckling som kvalitetskontroll. Det aktualiserar frågor som rör resurser, planering, genomförande, uppföljning och effektivisering.

Med kvalitetssäkrade rapporter och nyckeltal erhålls ett underlag som ger en gemensam bild och som ökar möjligheterna till faktabaserat beslutsunderlag

Ett sammanhållet system för bättre koll på verksamheten

Hypergene har tillsammans med ett flertal kommuner utvecklat kommunspecifika lösningar för olika verksamheter inom vård- och omsorgsområdet. Vi erbjuder bland annat färdiga applikationer som möter de behov som finns inom individ- och familjeomsorg respektive hemtjänst.

Genom Hypergene kan enskilda enheter få tillgång till strukturerad tidsuppföljning som är komplett, uppdateras i realtid och ger nya möjligheter att hantera, analysera och prognostisera sin verksamhet.

Informationen minimerar fördröjningar, bristande underlag och manuella sammanställningar. Genom beslutsstödet från Hypergene kan information automatiskt sammanställas och presenteras på ett relevant sätt för rätt personer.

Det gäller såväl information om hur nyckeltal utvecklas som information och statistik om enheter, personal och ekonomi. Där nyckeltalen är framtagna enligt definitionerna från RKA. Trender synliggörs och olika enheters resultat kan smidigt jämföras med varandra.

Färdiga funktioner

Verksamhetssystemen är typiskt sett uppbyggda kring en ärendehanteringsprocess. Denna syftar till att erbjuda handläggare ett effektivt stöd i arbetet med individers biståndsbehov inom områdena ekonomiskt bistånd, insatser och förmedling.

Med Hypergene IFO kommer ett rapportpaket för samtliga steg i processen med nedbrytbara siffror på exempelvis organisation, handläggare, kön, ålder, typ, orsak m.m.

Utöver detta finns stöd för uppföljning av KKIK nyckeltal och handläggningstid för utredningar, insatser och aktualiseringar per tidsurval.

Applikationen svara på frågor som:

  • Hur många anmälningar har vi avseende barn?
  • Hur många ansökningar har vi avseende ekonomiskt bistånd?
  • Följer vi våra strategier, t.ex. satsar på öppenvårdsinsatser?
  • Hur många beslut har vi fattat gällande placeringar?
  • Hur många pågående insatser har vi?
  • Hur mycket betalar vi i försörjningsstöd?
  • Hur lång tid tar det i genomsnitt att göra en utredning?
  • Hur ser det ut per handläggare?
  • Hur många återkommer, t.ex. gällande försörjningsstöd?

Färdiga integrationer

Applikationerna omfattar färdiga integrationer med de vanligaste verksamhetssystemen, exempelvis Procapita/Lifecare, Treserva och Magna Cura. Applikationerna kan även smidigt anpassas för mer kundspecifika behov.

Ledningssystem för Systematiskt Kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

För kommuner och regioner är det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 centralt och många har kommit långt. Genom Hypergene kan dock arbetet underlättas avsevärt. Till exempel har många svårigheter att komma hela vägen i momenten kring uppföljning, egenkontroll, analys och förbättringsåtgärder.

Med Hypergenes verktygslåda kan man samla alla delar i ett och samma gränssnitt. Det ges även möjligheter till jämförelser med andra verksamheter via kopplingen mot Kolada. Ta gärna en titt på denna video om: SOSFS 2011:9.

Kundcase