Implementation av Hypergene Kommun och applikationen Budget och prognos

Hypergene har över 80 kommunkunder, och 90 procent av dem använder applikationen Budget och prognos. Vad innebär en sådan standardlösning för kommuner och varför är den populär?

implementation hypergene

Genom ett nära samarbete mellan Hypergene och Sveriges kommuner har Hypergene Kommun växt fram. Applikationen för Budget och prognos är en standardiserad och kommunanpassad lösning som riktar sig till kommuner som vill effektivisera sin ekonomistyrning. Applikationen bidrar till att mycket tid kan sparas i planeringsarbetet. Tid som i stället kan läggas på verksamhetsutveckling.

Hypergenes konsulter har mer än 20 års erfarenhet av implementeringsprojekt, stora som små. Med varje ny kund lär vi oss något nytt och den erfarenheten tar vi med in i nästa implementationsprojekt. Vi står på en stabil best practice-grund och förstår kundens verksamhet, vilken även produkten Hypergene utgår från.

Hypergene för Budget och prognos – Verktyget och kompetensen

Applikationen Budget och prognos innehåller funktionalitet som är helt anpassad till ekonomistyrning i kommuner.  Användarna är chefer inom kommunen och medarbetare på ekonomiavdelningen, både centralt och ute i förvaltningarna.

Bakgrunden till applikationens funktionalitet tar avstamp i kommuners behov. Till exempel kan personalkostnader vara en särskilt viktig del i budgetarbetet. Dessutom kan typen av drivare vara något som tydligt skiljer sig från privat sektor. Antalet elever påverkar till exempel hur en kommun arbetar med sin budget. Anslagsfördelning och rambudget är också det specifikt för kommuner - att man ovanifrån i organisationen fördelar ut budgetramar till förvaltningarna.

Hypergenes produktavdelning, utvecklare och konsulter har arbetat med kommuner som kunder i många år och genom den erfarenheten utvecklat Hypergene Kommun till att bli ett marknadsledande verktyg i sektorn, inte minst med bas i just applikationen för Budget och prognos. Vid implementering upprättas projektorganisationen i samråd med dig. Hänsyn tas till etablerade grupperingar och arbetsformer och vad som anses vara effektivast för införandet.

Stor vikt läggs vid att redan tidigt säkra verktygets nytta - och att dra fördel av alla möjligheter som finns i produktens heltäckande stöd för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Genom hela projektprocessen poängteras kopplingen till strategiska, strukturella och kulturella delar, där projekt- och förändringsledning vävs samman. Utgångspunkten är verksamhetens styrmodell, processer och målgrupp.

Genom att flera medarbetare från Hypergene är inblandade minskar vi beroendet av enskilda personer. Kvalitetssäkringen av arbetet sker i flera led.

Implementationsprojekt Hypergene Kommun

För att hålla fokus genom projektprocessen och med syfte att tillhandahålla en god stödstruktur finns arbetsverktyg i form av styrande dokument, mallar och checklistor. Varje fas i projektet har tydliga leveranser i form av ett dokumenterat resultat. Genom dessa faser säkras att projektet drivs mot uppsatta mål, inom rätt tid och i linje med budget och överenskommen omfattning.

Projektmål och effektmål

Projektmål är de mål vi gemensamt bockar av för att föra projektet framåt. Effektmål berättar om vad projektet ska bidra med genom att styra mot nytta och värde för din verksamhet. Det är mål som du som kund sätter upp. Projektmål är “hårdare” och effektmålen, som beskriver hur din organisation påverkas, bör ses som “mjuka mål”, som ofta och indirekt stödjer projektmålen.

Visionen bör ses som effektmålen sammanfattade, på lång sikt. En vision kan till exempel vara att underlätta budgetarbetet för controllers och chefer runt om i organisationen. 

Varför är arbetssättet framgångsrikt?

Standardiseringen av applikationen är helt klart tidseffektiv och gör att du snabbt känner dig trygg. Framgångsfaktorer som sticker ut är att lösningen är enkel att förvalta, uppgradera och anpassa.

Frågar du en IT-chef på en kommun som använder Hypergene skulle de nämna säkerhet, stabilitet, att lösningen är kostnadseffektiv, tillgänglig och att dessa fördelar stärks när du väljer molnet i stället för en lokal installation. All data lagras i Sverige.

Det som oftast skiljer kommuner åt är projektgenomförandet, utbildningsinsatser, datamängd, lokala systemförvaltare, antalet användare och omfattningen av arbetet med styrmodellen. Hypergenes projektmodell tar hänsyn till alla sådana skillnader.

Vid förändringsarbete kring styrmodeller finns ofta verksamhetsutvecklare, organisationsutvecklare och förändringsledare internt, men det är även vanligt med externa IT-konsulter och managementkonsulter. Här är den etablerade projektmetodiken och de tydliga rollerna behjälpliga i samarbetet.

Hypergenes mjukvara ger dig underlag för beslut genom att samla in och presentera data från verksamheten för ledningen, chefer och för dig som behöver ha koll på verksamhetsstyrningen. Hypergene hjälper dig fatta beslut, styra mot mål och nå en högre nivå av prestation och effektivitet. Ta en snabbtitt på en kort videodemo här!

HYPERGENE FÖR Kommuner och regioner