Verksamhetsplan och riskanalys för universitet och högskolor

Hypergene Verksamhetsplan bygger på modulen för Målstyrning och ger organisationen stöd genom hela kedjan; från instruktion, regleringsbrev och verksamhetsplanering till genomförande och uppföljning av uppsatta mål.

Med applikationen hålls hela verksamhetsstyrningen samman och det blir lätt för beslutsfattare att se den röda tråden. Flexibiliteten i lösningen gör att den kan anpassas till olika styrmodeller och verksamhetsmål.

I applikationen bryts övergripande mål och resultatmål ner till verksamhetsmål för olika organisatoriska nivåer. Underliggande delar av organisationen tar ställning till – och definierar de ytterligare mål och aktiviteter som behövs för att uppnå de övergripande målen.

Till målen kopplas nyckeltal för kontinuerlig mätning för att säkerställa att målen nås.

Integrerad uppföljning

Nyckeltalens utfall hämtas automatiskt från verksamhetssystemen vilket ger en effektiv uppföljning. Allt möjliggörs av att Hypergene är integrerat med olika verksamhetssystem, även om manuell inmatning också kan göras. Alla nivåer i organisationen kan dessutom kommentera sina resultat.

Genom styrkort, textdokument och rapporter finns det sedan möjlighet att jämföra aktuell status med planerade mål. Uppföljningsrapporter som månads- och tertialrapporter kan anpassas till de behov som finns.

Hypergene Riskanalys

Hypergenes modul för strategisk planering kan också användas för att göra riskanalyser. Systemet stödjer förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) och ger möjligheten att lämna tungrodda Excel-filer.

Med Hypergene kan man analysera utifrån både ett riskperspektiv (exempelvis, hur ser ”risk X” ut för alla fakulteter) och utifrån ett organisationsperspektiv där risksituationen för en enskild fakultet framgår.

Resultatet kan presenteras både i form av tabeller och i diagram eller som en lättöverskådlig riskmatris.

Kvalitetssäkring av utbildning och forskning

Genom Hypergenes lösning kan lärosäten säkerställa en enhetlig process för kvalitetssäkring av utbildning och forskning enligt UKÄs riktlinjer. Genom mallar för inrapportering, uppföljning och löpande kvalitetsarbete skapar lösningen delaktighet, engagemang och tydlighet i processen.

Lösningen bygger på en kombination av Hypergenes moduler för Målstyrning och Verksamhetsrapportering.

Kundcase