CSRD-direktivets nya krav – vilka omfattas?

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är en del av EU:s strategi för att främja hållbara investeringar och ansvarsfullt företagande. CSRD ställer nya krav på företags hållbarhetsrapportering.

Illustration av CSRD

Vad är CSRD?

CSRD är ett EU-direktiv som syftar till att genom rapporteringstransparens skapa bästa förutsättningar för att EU skall klara målsättningen om att nå nettonollutsläpp till 2050. Du kan se CSRD som ett redovisningsdirektiv som ändrar/ersätter Non-Financial Reporting Directive (NFRD).

CSRD går utöver traditionell hållbarhetsrapportering och påverkar hela företagens hållbarhetsarbete. Genom standardiserade mått möjliggör CSRD en mer konkret och jämförbar utvärdering av företagens hållbarhetsresultat.

Målet med CSRD är att hållbarhetsredovisningen ska hålla samma nivå som den finansiella rapporteringen. I och med detta ökar kraven på standardiserade och jämförbara data avsevärt genom nya EU-standarder för hållbarhetsredovisning (European Sustainability Reporting Standards, ESRS). ESRS kan ses som CSRD:s-rapporteringsstandard.

Nya lättnader för svenska företag

FAR (branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning) har tillsammans med Svenskt Näringsliv efterfrågat ökad tydlighet kring storlekskriterierna i CSRD (30 januari 2024). Bakgrunden till detta är implementeringen av CSRD i svensk lagstiftning och utredningen i ämnet.

Sverige har dock tidigare ställt skarpare krav och riksdagen slog 2017 fast att Sverige senast 2045 ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser genom en klimatlag som binder nuvarande och kommande regeringar till målet.

Dessa krav ska dock ses i förhållande till vad nuvarande och kommande regeringar beslutar och den svenska regeringen har föreslagit (16 februari 2024) att försena implementeringen av CSRD till det räkenskapsår som börjar efter den 30 juni 2024, vilket innebär att svenska publika företag med fler än 500 anställda inte behöver rapportera hållbarhetsdata för år 2024 utan för år 2025.

Förslaget, som syftar till att ge lättnader i CSRD:s krav, har väckt stor uppmärksamhet men har ännu inte trätt i kraft. Trots förslaget om försening fortsätter många företag sina förberedelser för att möta CSRD:s krav, med tanke på dess bredare fokus på risker, möjligheter och påverkan.

Förslaget har dock kritiserats av FAR för att det kan vara i konflikt med EU-lagstiftningen och för att det riskerar att vara till nackdel för svenska företag konkurrensmässigt, då företag i andra EU-länder kommer att börja rapportera redan 2024, medan Svenskt Näringsliv tycker förslaget är glädjande.

Vilka omfattas av CSRD-direktivet?

Stora företag: CSRD gäller för alla stora företag, oavsett om de är noterade eller inte. Ett stort företag definieras enligt EU:s regler som ett företag med fler än 500 anställda på EU-reglerade marknader eller som ett företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier: (1) en nettoomsättning över 40 miljoner euro, (2) en balansomslutning över 20 miljoner euro, och/eller (3) över 250 anställda.

Offentligt noterade företag: CSRD omfattar alla offentligt noterade företag, oberoende av storlek, med undantag för mikroföretag. Offentligt noterade företag är företag vars aktier eller andra värdepapper är tillgängliga för allmänheten att köpa och sälja på en ”reglerad marknad” (tänk börsen).

”Mikroföretag”, som definieras som företag med en nettoomsättning under 700 000 euro, en balansomslutning under 350 000 euro och/eller färre än 10 anställda, är undantagna från CSRD.

Allt om CSRD

CSRD är en central del av EU:s strategi för att främja hållbara investeringar och ansvarsfullt företagande. Här är några viktiga punkter att känna till om CSRD:

  • Syfte: CSRD syftar till att förbättra företagens rapportering om hållbarhetsfrågor som miljö, socialt ansvar och företagsstyrning (ESG). Genom att göra så hjälper det investerare och andra intressenter att fatta mer välgrundade beslut och att styra kapital mot mer hållbara företag och verksamheter.
  • Ersätter NFRD: CSRD ersätter den tidigare icke-finansiella rapporteringsdirektivet (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) och utvidgar dess räckvidd och krav.
  • Utökad räckvidd: CSRD gäller för ett större antal företag än NFRD. Det omfattar nu alla stora företag, oavsett om de är offentligt noterade eller ej, samt alla offentligt noterade företag, oberoende av storlek. Det innebär att över 50 000 företag inom EU och cirka 4 100 i Sverige kommer att omfattas av direktivet, jämfört med cirka 11 000 i EU under NFRD.
  • Standardiserad rapportering: CSRD inför en harmoniserad och standardiserad rapporteringsram för ESG-information. Företag kommer att behöva rapportera enligt EU:s hållbarhetsrapporteringsstandarder, som är under utveckling av European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
  • Obligatoriska rapporteringsområden: Företag måste rapportera om en rad hållbarhetsfrågor, inklusive miljöpåverkan, klimatförändringar, resursanvändning, avfallshantering, sociala frågor som anställningsvillkor och arbetsmiljö, företagsstyrning och anti-korruptionsåtgärder.
  • Tredjepartsrevision: För att säkerställa tillförlitligheten och kvaliteten i rapporteringen kommer företagens hållbarhetsrapporter att granskas av oberoende tredjepartsrevisorer.
  • Implementering: CSRD förväntas träda i kraft under 2023, och de första rapporterna enligt de nya kraven kommer publiceras under 2024.

Att förstå och följa CSRD blir allt viktigare för företag inom EU. Genom att förbereda sig för de nya kraven och aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor kan företag förbättra sin konkurrenskraft, locka investerare och bidra till en mer hållbar framtid.

Förändringar och utmaningar i rapporteringsprocesserna

CSRD innebär alltså nya krav på scope 1-, 2- och 3-rapportering, vilket ställer högre krav på datakvalitet och rapporteringsprocesser. Företag måste förstå vad detta innebär i praktiken för att kunna planera arbetet effektivt.

Läs mer om ’scopes’ i detta inlägg om GHG-protokollet.

Med ökad transparens genom CSRD är det viktigt för företag att säkerställa att deras rapporterade information överensstämmer med deras hållbarhetsstrategi och hur de vill framstå som hållbarhetsaktörer.

Företag bör ställa sig frågor om deras förmåga att rapportera enligt CSRD-kraven, hur deras hållbarhetsstrategi överensstämmer med rapporterad information och om de har rätt personalresurser och system för att hantera rapporteringsbördan.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: