Vad är en ekonomisk prognos?

En ekonomisk prognos är en bedömning av hur en verksamhets intäkter och kostnader utvecklas. Företag använder prognoser som uppföljning av sin budget och som beslutsunderlag om förändringar krävs.

Ekonomisk prognos illustration

Prognoser kan göras som uppföljning av företagets budget, men också för att bedöma utveckling och trender i olika nyckeltal. Används prognoser rätt blir de ett instrument för förändring som du kan använda för att justera din verksamhet när något avviker från plan. Därmed kan du också vara mer träffsäker i ditt arbete för att nå eller överträffa budgetmålen eller olika strategiska mål.

Prognoser ska fungera som underlag för både företagets planering och budgetering. De är också viktiga för företagets strategiska riktning då förtaget använder nyckeltalen som prognoserna är kopplade till för att sätta mål, mäta måluppfyllelse och för att belysa när något går åt fel håll för företaget.

Prognoser kan alltså kopplas till måluppfyllelse för mer än ekonomiska mål och därmed också hjälpa dig att hantera risker, resursplanera eller arbeta med målstyrning. Det vanligaste användningsområdet för prognoser är dock den ekonomiska uppföljningen av budgeteringen.

Skillnaden på budget och prognos

Oftast görs budgeten som en plan för det kommande året, medan prognoser görs löpande baserat på aktuella data de senaste månaderna och med syfte att följa upp hur väl företaget presterar i förhållande till budget.

Budgeten rymmer ofta företagets ambitioner och målsättningar, medan prognosen är ett förändringsinstrument och beslutsunderlag för att kunna korrigera och anpassa företaget utifrån förändringar i verksamheten eller omvärlden.

Se alltså budgeten som ett detaljrikt planeringsverktyg inför året och prognoserna som ett justeringsinstrument att arbeta med löpande. Vanligtvis görs prognoser månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis.

Rullande prognoser som exempel

En ekonomisk prognos görs ofta med samma tidshorisont som budgeten. En nackdel kan då vara att man inte blickar längre än till årets slut. För att få en bättre och mer löpande förståelse för företagets utveckling väljer därför vissa att arbeta med rullande prognoser.

Skillnaden är att du i stället för att ha 31 december som slutdatum, tittar 12, 16 eller till och med fler månader framåt, varje gång en ny prognos görs. Ett effektivt arbete med rullande prognos förutsätter ett engagemang i din organisation och en viss mån av förståelse, samordning och tekniska hjälpmedel.

Rullande prognoser hjälper dig blicka framåt, utifrån där ni är idag, och gör att du kan vara mer agil i dina uppföljningar och analyser.

Mjukvara som hjälper dig med budget och prognos

Inom budget- och prognosarbetet är ofta webb- och rollbaserade verktyg till god hjälp för att underlätta samarbete, visualisera och på alla sätt förenkla arbetet (även med rullande prognoser). Ett verktyg kommer också vara till hjälp när du vill ta ytterligare steg, kanske in i finansiell scenarioplanering eller Business Intelligence.

Kvalitetssäkrade, insamlade och kommunicerade data i ett budget- och prognosverktyg kommer minska det manuella arbetet och underlätta budgeteringen. Ni kommer kunna lita på siffrorna, enklare arbeta med olika scenarion och minska motståndet mot budgetarbetet.

Verktyg som Hypergene kan även hjälpa dig som är controller eller CFO med andra delar av ekonomi- och verksamhetsstyrningen.

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: