Krångligt IT-stöd hindrar rektorers pedagogiska uppdrag

I en färsk undersökning bland landets rektorer i kommunala skolor framkommer att bristande och komplicerat IT-stöd för rapportering och uppföljning hindrar många rektorer från sitt huvudsakliga pedagogiska uppdrag. En stor del av rektorernas tid läggs istället på administration, samtidigt som IT-systemen är dåligt anpassade till såväl skolledarnas behov som myndigheternas krav.

Beslutsstödsföretaget Hypergene har under perioden 28 april till 14 maj genomfört en undersökning där totalt 578 rektorer i kommunala grund- och gymnasieskolor svarat på frågor om sin användning av IT-stöd för rapportering och uppföljning, det vill säga arbete som rör styrning, planering och kvalitetsuppföljning av skolans verksamhet. Svaren visar att IT-stödet upplevs som ett tyngande problem i skolledningens vardag och ett direkt hinder för att fokusera på kärnuppgiften.

”Halva debatten om IT i skolan saknas då diskussionen hittills mest handlat om situationen för lärare och elever. Med den här undersökningen vill vi belysa ett omfattande problem i skolan. Bristen på ändamålsenligt IT-stöd hindrar rektorer från att fokusera på det pedagogiska uppdraget”, säger Diana Broman, ansvarig för skolfrågor på Hypergene.

Närmare åtta av tio rektorer lägger upp till 40 procent av sin tid på rapportering och uppföljning. Det som tar mest tid i anspråk är målstyrning och måluppfyllelse, följt av kvalitetsredovisning samt budget och analys.

Endast en av sju rektorer anser att IT-stödet är anpassat efter deras behov. Tvärtemot svarar var tredje att det är direkt dåligt eller inte alls anpassat efter deras behov. Liknande svar får frågor om systemen är anpassade till Skolverkets och andra myndigheters krav.

På frågan om vad som bäst beskriver den egna kommunens IT-stöd för rapportering och uppföljning inom skolan anger drygt sju av tio att det är för många parallella system.

På frågan om vad som är viktigast för att förenkla rapportering och uppföljning av skolans verksamhet svarar hela 95 procent av rektorerna användarvänliga system som är anpassade efter deras behov.

Rektorerna är tydliga med vad de anser vara den största vinsten med ett effektivare och mer ändamålsenligt IT-system för rapportering och uppföljning – mer tid för det pedagogiska uppdraget. Detta anses vara långt viktigare än övriga aspekter, som till exempel ekonomiska besparingar, vilket anses vara den relativt sett minsta vinsten.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban