Tjänste- och konsultföretag

Hög förändringstakt med affärsmodeller i förändring, accelererad digitalisering, ökad konkurrens och internationalisering är en verklighet som många projektorienterade tjänsteföretag verkar i.

För företagets ekonomifunktion och beslutsfattare blir det därmed allt viktigare med agila och effektiva decentraliserade processer för proaktiv finansiell och operativ planering och uppföljning - områden där Hypergenes lösning gör stor skillnad.

Konsult O Tja¦Ênstefo¦Êretag

Det finns både likheter och skillnader mellan olika branscher inom tjänstesektorn. Försäljning, styrning och leverans av kvalificerade tjänster kan exempelvis ske genom en konsultorienterad expert-/specialistmodell, eller genom leverans av mindre eller större helhetsåtaganden av lösningar och projekt med olika grad av risk och komplexitet.

På Hypergene ser vi att många tjänste-/konsultföretag fortfarande arbetar med såväl operativ som taktisk och strategisk planering och uppföljning med stora inslag av manuella processer och verktyg som Excel och Powerpoint. Förutom ineffektivitet finns då stora risker för fel och ett glapp mellan planering och uppföljning på olika nivåer och i olika delar av verksamheten. 

Tjänste-/konsultföretag är ett av Hypergenes fokussegment och vi hjälper bland annat kunder som Forsen och Semcon att arbeta smartare och mer effektivt med både sin kort- och långsiktiga affärs- och ekonomistyrning.

Hypergene for Professional Services är en branschlösning för större projektorienterade tjänste- och techföretag som IT- och managementkonsulter, revisionsbyråer, advokatbyråer, teknikkonsulter, arkitekter, kreativa byråer och forskningsverksamheter.

Branschlösningen är förkonfigurerad för att stödja proaktiva och flexibla planerings- och uppföljningsprocesser i projektorienterade tjänsteföretag och inkluderar också integrationsadaptrar till de vanligaste affärs-, EFH- och HR-systemen på marknaden (Deltek Maconomy, Unit4, Visma, Palette med flera). Lösningen kan sedan enkelt byggas ut med mer kundspecifika modeller och lösningskomponenter. 

Exempel på områden där Hypergene gör skillnad för projektorienterade tjänsteföretag:

  • Finansiell planering och uppföljning (såväl årsbunden, periodisk som rullande).
  • Verksamhetsnära drivarbaserad planering baserad på exempelvis medarbetardata, projektdata och resursplanering.
  • Affärsnära analys och uppföljning av ekonomi, projekt, tidrapportering, kunder, resursutnyttjande med mera och branschspecifika nyckeltal som beläggningsgrad, debiteringsgrad, snittarvode, projektmarginal etc.
  • Planering, prognostisering och uppföljning av projekt (inkl. successiv vinstavräkning och slutkostnadsprognostisering).
  • Kort- och långsiktig likviditetsplanering.
  • Rapportering och uppföljning av data från kund- och medarbetarenkäter (NKI, NPS, NMI/medarbetarengagemang etc.).
  • Stöd för integrerad strategisk planering, riskanalys, hållbarhets- och jämställdhetsarbete, affärsrapportering och styrkort.
Kundcase