Vad är hållbarhetsredovisning?

Här får du reda på vad hållbarhetsredovisning är, hur det skiljer sig från hållbarhetsrapportering, tips på standarder, direktiv och lagar du bör sätta dig in i och en beskrivning av hur du ka ta fram din hållbarhetsredovisning.

Illustration av hållbarhetsredovisning

Vad är hållbarhetsredovisning?

Hållbarhetsredovisningen visar för kunder, medarbetare, investerare och andra aktörer i samhället hur ett företag arbetar med hållbarhet, bidrar till en hållbar utveckling, påverkar samhället och miljön. Hållbarhetsredovisningsarbetet resulterar oftast i ett dokument som delas med berörda intressenter.

Olika standarder, riktlinjer och direktiv

Hållbarhetsredovisning skiljer sig från hållbarhetsrapportering, som är lagstadgat i Sverige. När du arbetar med din hållbarhetsredovisning kan du inkludera en hållbarhetsrapport, och ofta går det att välja en gemensam standard för att följa krav, protokoll, lagar och direktiv, och till och med lyckas koppla arbetet till Agenda 2030 (de globala målen för hållbar utveckling).

Exempel på nyckelbegrepp:

Hållbarhetsredovisningens krav och innehåll

Hållbarhetsredovisningen bör innehålla upplysningar som behövs för förståelsen av hur företaget påverkar sina intressenter och sin omgivning, men även hur företaget påverkas av omvärlden. Det är också viktigt att lyfta de risker som finns förknippade med respektive område, och hur företagets styrning och arbete inom områdena bedrivs.

  • Miljöprestanda: Företag förväntas redovisa sin miljöpåverkan och de åtgärder som vidtagits för att minska den. Det kan omfatta allt från utsläpp av växthusgaser och energiförbrukning till hantering av avfall och vattenanvändning.
  • Sociala frågor: Företag bör också redovisa hur de hanterar sociala frågor som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och mångfald på arbetsplatsen. Det kan också omfatta hur företaget bidrar till samhället genom samhällsengagemang eller välgörenhetsarbete.
  • Ekonomisk prestanda: Företag förväntas också redovisa sin ekonomiska prestanda, inklusive finansiell rapportering och transparens kring intäkter och utgifter.
  • Styrning och ledarskap: Slutligen kan hållbarhetsredovisning innefatta att redovisa hur företaget styrs och leds, inklusive hur beslut fattas kring hållbarhet och hur ledarskapet hanterar risker och möjligheter.

Innehållet kan variera beroende på lokala lagkrav, branschstandarder och ditt företags strategi och mål.

Hur du tar fram en hållbarhetsreovisning

För att skapa en effektiv och trovärdig hållbarhetsrapport, börjar du med att identifiera de hållbarhetsområden som är viktiga för ditt företag, exempelvis miljöpåverkan och social ansvarighet. Sätt sen konkreta mål och definierar mätbara indikatorer som CO2-utsläpp och arbetsplatsens välmående för att kunna mäta framsteg.

Du går vidare med att samla in data från både interna och externa källor, som produktionsprocesser och feedback från leverantörer. Med denna data i handen analyserar och utvärderar du ditt företags prestationer för att se vad som fungerar väl och vad som behöver förbättras.

Detta steg kan även kombineras med riskanalys och internkontroll. Betänk vad som är väsentligast gällande hållbarhetsrisker. Prioritera och validera dessa risker med hjälp av berörda intressenter.

Denna process ger dig en grund för din hållbarhetsredovisning, där transparent kommunikation och tydliga framsteg mot definierade mål stärker redovisningens trovärdighet. Genom att aktivt engagera dig i dessa steg visar du inte bara ansvar utan även ett engagemang för kontinuerlig förbättring och hållbar utveckling.

För att kunna ta fram en hållbarhetsredovisning kommer du eventuellt behöva vara insatt i EU:s taxonomi, CSRD och de nya reglerna för hållbarhetsredovisning

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: