CFO: Så utvecklar du relationen med CIO och CISO

Digitalisering ligger högt på agendan hos de flesta företag vilket leder till ökade investeringsbehov och mer fokus på datasäkerhet. Därmed ökar också betydelsen av ett välfungerande samarbete mellan nyckelfunktioner inom ekonomi, IT och säkerhet.

En CFO och en CIO pratar med varandra och endast händerna är synliga

En effektiv samverkan och partnerskap mellan CFO, CIO och CISO hjälper företag att undvika onödiga kostnader, att påverkas negativt av oväntade händelser, skapa intäkter och kan dessutom stödja företagets tech-transformationsarbete.

Hur du säkerställer samarbetet mellan CFO och CIO

 Enligt Gartner innebär en stark och välfungerande relation mellan CFO och CIO 51 procent högre sannolikhet att hitta finansiering för digitala initiativ, 39 procent högre sannolikhet att hålla digitala utgifter inom budget och 18 procent högre sannolikhet att uppnå avsedda affärsresultat.

Trots betydelsen av ett effektivt samarbete mellan CFO och ansvariga chefer inom IT och digitalisering är det färre än var tredje CFO-CIO-relation som kan beskrivas som ”ett starkt digitalt partnerskap”.

  • 94 procent av CIO:erna tror att de förstår hur teknologin påverkar företagens ekonomi, men bara 62 procent av CFO:erna håller med om att så är fallet.
  • 80 procent av CFO:er tror att de förstår hur ekonomistyrningen måste anpassas för att stödja företagets digitalisering, men bara 55 procent av CIO:erna håller med.

För att skapa en effektiv samverkan behöver CFO:er och CIO:er säkerställa att de pratar samma språk och använda gemensamt definierade begrepp, ha god och gemensam förståelse för de företagsövergripande målen och hur de digitala initiativen hjälper företaget att gemensamt nå dessa mål.

Gartner ger fem konkreta tips för att få till mer produktiva samtal om finansieringen av de digitala initiativen:

1. Bli bekväm med att finansiera ”digitalt” annorlunda. Fokusera på långsiktigt värdeskapande (exempelvis internationell skalbarhet eller framtida intäkter) och fastna inte för mycket i traditionellt tänk (kapitalutgifter kontra driftsutgifter).

2. Omdefiniera förväntningarna på framgång gällande digitala investeringar. Många gånger skiljer sig mätetalen inom IT från de som används i resten av verksamheten, som kan ha svårt att förstå tekniska mått på framgång. Dessutom finns ofta indirekta värden som är svåra att fånga finansiellt. Enas om mätetalen och omdefiniera vad som är ”framgång” inom digitalisering.

3. Använd ett gemensamt ramverk för uppföljning (Performance Management). Fråga er vilka evidensbaserade fakta och nyckeltal ni kan enas om och översätt fakta till affärseffekter som intressenterna i verksamheten förstår och engagerar sig i.

4. Få ekonomiavdelningen involverad tidigt i den tekniska roadmap:en. CFO:er (och verksamheten i stort) kan vinna på att de finns med tidigt i planeringen av roadmap då det ger möjligheter att skapa gemensamma förväntningar på hur teknik ska användas för att främja företagets strategi och hur digitala investeringar påverkar företagets finansiella resultat.

5. Se till att främja transparens i den digitala kostnadsstrukturen. CFO-CIO-partnerskap som uppvisar starkt samarbete är 21 procent mer benägna än andra att vara transparenta i sin digitala kostnadsstruktur, och har en förståelse för hur digitala initiativ bidrar till värde i förhållande till deras kostnader.

Hur CFO kan bygga partnerskap med CISO

I takt med att digitaliseringen tar allt mer plats i verksamheten ökar också betydelsen av säkerhet. Detta återspeglas i att nya kompetenser och beslutsfattare tagit plats. I en del verksamheter finns rollen som CISO (Chied Information Security Officer) i ledningsgruppen.

På samma sätt som en CFO behöver bygga starka och välfungerande relationer med en CIO behövs motsvarande samverkan med företagets CISO.

En effektiv CFO-CISO-relation bidrar till att datasäkerhetstänket blir en del av arbetssättet i varje funktion i organisationen. Detta görs enligt experter till stor del genom återkommande avstämningar mellan ekonomichefen och IT-säkerhetschefen.

Kontinuerligt engagemang och dialog kopplat till potentiella cyberhot och IT-relaterade risker kommer bidra till att skapa kontinuitet kring frågorna i verksamheten. En CFO har därför mycket att vinna på att vara inläst på och förstå riskerna för att kunna prioritera rätt.

Konversationen ska börja redan vid den strategiska planeringen och därefter ske kvartalsvis (eller det som är lämpligt utifrån verksamhetens natur) eftersom säkerhetsläget förändras. Detta ställer nya krav på dig som CFO att även vara insatt i cybersäkerhetstrender och de investeringar som gjorts i din organisations IT-säkerhet.

Från en CFO:s perspektiv ligger fokus inom IT-säkerhet oftast på risk och avvägningar av hur mycket risk som kan tas, i förhållande till de kostnader som satsningar på säkerheten medför. Allokeringen av budgeten ska alltså baseras på vald nivå av risktagande.

Enligt experter går det att slå ut detta på en utgiftsintervall baserat på ett antal områden; utgifter per anställd, utgifter som en procentandel av kostnader för nätverksinfrastruktur eller utgifter som en procentandel av lönekostnaderna.

Men försök att inte se IT-säkerheten som en kostnad, utan som ett sätt att affärsutveckla, bli bättre än branschkollegor och ett delat ansvar som bör vara inarbetat i varje policy och process.

5 frågor i de återkommande mötena mellan CFO och CISO:

Se dessa frågor som hjälpmedel för att få rätt fokus på mötena:

  1. Hur säkra är vi som organisation?
  2. Vad är de största it-säkerhetshoten och riskerna i vår bransch?
  3. Hur säkerställer vi att cybersäkerhetsteamet och CISO är involverade i affärsutveckling?
  4. Hur ser riskerna ut i jämförelse med potentiella kostnader? (Detta är kopplat till potentiella säkerhetsincidenter. Exempelvis hur mycket det kostar att skydda sig mot en överbelastningsattack jämför med den potentiella kostnaden för attacken.)
  5. Förstår anställda informationssäkerhet och implementerar de säkerhetsprotokoll framgångsrikt?

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: