Vad är en riskmatris?

En riskmatris är ett verktyg som hjälper till att bedöma risker. Den visar hur sannolikt något är att hända och hur allvarligt det skulle vara om det hände. Matrisen har rutor med olika färger som visar om en risk är låg, medel eller hög. Genom att placera risker i dessa rutor kan man lättare se och bestämma vilka risker man bör fokusera på.

Riskmatris på dator

En riskmatris är ett viktigt verktyg för att visualisera risker och hjälper dig i ditt riskhanteringsarbete. Riskmatrisen består av ett diagram där du kan utläsa sannolikheten för att något ska inträffa och hur allvarlig risken är om den inträffar. 

Det gör att ett team, avdelning eller chef kan få en bra överblick av riskerna och att de kan kommuniceras enklare. I riskmatrisen färgmarkeras risknivåerna; hög risk är mörkröd och låg risk grön.

Riskmatrisen ska fungera som ett dialogverktyg kring riskerna, eftersom matrisen är visuell. Det kan också fungera som ett arbetsdokument där du prioriterar riskerna. För att underlätta samarbete, minska mängden dokument och säkerställa koppling till verksamhetens övriga planeringsarbete bör ett system användas

En riskmatris hjälper dig att

  • Visualisera risker på ett strukturerat sätt.
  • Prioritera risker och allokera resurser där de behövs mest.
  • Fatta beslut om vilka risker som behöver åtgärdas och i vilken ordning.

För att lättare arbeta med åtgärder bör åtgärdsförslag och ansvar finnas med i riskanalysen och i anslutning till riskmatrisen. Då blir det tydligt vem som gör vad när krisen kommer. Vid mer komplicerade risker, eventuellt kopplade till scenarios bör en mer ingående riskdokumentation arbetas fram. 

Du ser säkert risker i din verksamhet. Det kan vara allt från cyberattacker till resursbrist. Vet du vem som bär ansvaret för att hantera risken?

Att visualisera och analysera risker

”Förmågorna att visualisera risker och analysera dem med finansiella verktyg kan göra stor skillnad i vilket genomslag riskstyrningen får – här släpar många företag efter. Verktygen bör omfatta modeller som gör det möjligt att illustrera företagets riskbild i sin helhet, och hur de påverkas av ledningsgruppens egna beslut. En av de absolut största drivarna av risk, är företagets strategiska och finansiella beslutsfattande – men denna dimension ligger helt utanför de riskkartor som företag i dag tenderar att nöja sig med.”

”I själva verket rör det sig ofta om att kryssa i boxar och leva upp till externa förväntningar med minsta möjliga ansträngning”, menar Håkan Jankensgård, docent på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: