Budget & prognos

I en föränderlig omvärld blir effektiv planering och smidiga budget- och prognosprocesser allt viktigare. Genom att automatisera processer och involvera organisationen i planeringsarbetet skapas förutsättningar för ökad effektivitet, förbättrad kvalitet och i förlängningen bättre beslutsfattande. Hypergene ger nya förutsättningar för en bättre planering där du kan arbeta med rullande och dynamiska planeringsmodeller, optimerade för just er planering.

Produktsida Budget O Prognos V2

Integrerad planering, budget och prognos

Med Hypergene länkar du samman den finansiella planeringen med operativa och verksamhetsnära planeringsprocesser. På så sätt effektiviseras budget- och prognosarbetet samtidigt som precision och tillförlitlighet i informationen förbättras. Med Hypergene Budget & prognos får du ett smidigt stöd för finansiella, kontobaserade budget- och prognosprocesser som du enkelt kan anpassa och optimera utifrån föränderliga behov.  

I lösningen kan du addera drivarbaserade planeringsmodeller för att nå ökad precision och kvalitet i planeringsarbetet, t.ex. inom personalplanering och projektplanering. Med de drivarbaserade modellerna möjliggörs även att organisationen planerar på ett verksamhetsnära sätt.

Flexibelt och dynamiskt

Planeringsmodeller och processer kan enkelt konfigureras, administreras och optimeras med stöd av lättanvända funktioner. Du väljer själv om du vill arbeta med årsbundna budget- och prognosmodeller eller rullande prognoser och flerårsprognoser.

Integrerat och sammankopplat 

För att möjliggöra en effektiv planering integreras information från verksamhetens källsystem, exempelvis ekonomisystem, HR-system eller andra verksamhetssystem. Planeringsmodeller förses sedan med integrerad information i kombination med förslagsdata och relevant jämförelsedata – t.ex. information kring föregående prognos. På så vis förenklas processen och inrapportering av budget- och prognosinformation blir enkel och intuitiv.

Våra controllers har fått mer tid för framåtblickande och affärsstödjande arbete eftersom arbetet har blivit effektivare.
Anders Nilsson.
Anders NilssonAnders Nilsson, chefscontroller, Sveaskog

Smidigt samarbete via arbetsflöden 

Planeringsdata inrapporteras enkelt och kan därefter granskas och godkännas i flera led – detta med stöd av systemets arbetsflödesmotor. Arbetsflöden och processer kan enkelt definieras och uppgifter delas automatiskt med organisationen. Med Hypergene säkerställs därmed komplett kontroll, spårbarhet och processeffektivitet.

Underlag för bättre beslut

Budget- och prognosinformation aggregeras automatiskt och tillgängliggörs för uppföljning, analys och rapportering. Beslutsfattare kan då enkelt analysera utfall mot plan, följa trender, identifiera avvikelser och agera på dessa.

Exempel på funktioner och tillämpningar:

 • Budget och prognos
 • Finansiell planering
 • Kontobaserad budget och prognos
 • Drivarbaserad och operativ planering
  - Personalplanering
  - Projektplanering
  - Kassaflödesanalys / Kassaflödesprognos
  - Andra drivarbaserade modeller
 • Årsbunden budget och prognos
 • Rullande prognos
 • Arbetsflöde / processtöd
 • Versionskontroll, fördelningar, allokeringar och periodiseringar
 • Simuleringar och scenarioanalys
Kundcase

Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin