Hypergene Kvalitet och rapport

I den statliga verksamhetsstyrningen återkommer olika former av rapportering och det systematiska kvalitetsarbetet.

Inom lösningen för Kvalitet & Rapport underlättas arbetet genom en rad användbara funktioner som går att installera oberoende av varandra och kombinera med övriga delar av Hypergene. Lösningen utvecklas löpande med ny funktionalitet.

Exempel på funktioner:

  • Funktioner för periodisk rapportering stödjer uppläggningen av månadsrapporter samt underlag för delårsrapporter och årsredovisning. Funktionen effektiviserar och höjer kvaliteten i hela rapporteringsprocessen.
  • Stödfunktioner för systematiskt kvalitetsarbete gör det möjligt att effektivt sätta upp processer för planering, uppföljning och analys av kvalitetsarbetet.
  • Enkäthanteringen bearbetar effektivt resultatet från myndighetens olika enkäter och presenterar resultaten på ett överskådligt sätt. Enkätsvar kan omvandlas till nyckeltal som används för målstyrning, rapportering och jämförelser.
Kundcase