Budget- och prognosarbete (del 4): Skapa en helhetssyn över processerna

Intresset för att tänka nytt kring former för budgetstyrning växer. Inte minst upplever många att budget- och prognosprocesserna tar för mycket tid som istället skulle kunna användas för ett mer framåtriktat arbete. Här finns stora vinster att hämta, bara genom att arbeta på ett nytt sätt och med rätt verktyg.

effektivt budget- och prognosarbete

Säkerställ en helhetssyn över processerna

Många organisationer sitter med en bred flora av stödsystem. Det handlar om ekonomi, bokföring, löner och tidsredovisning liksom en rad olika verksamhetssystem. Varje system har sina fördelar. Men för budgeterings- och prognosarbetet blir det svårt när så många system ska samverka.

Häri ligger en del av förklaringen till det så kallade ”strategiska gapet”, det vill säga skillnaden mellan en organisations resultat och de mål som uttrycks i övergripande strategier och målsättningar.

Många skulle få bättre förutsättningar att överbrygga gapet om de såg över hur stödsystemen samverkade. Om budget- och prognosprocesserna får en tydlig koppling till strategi å ena sidan och uppföljning å andra sidan får man ett effektivare arbete som bidrar till företagets övergripande mål.

Ladda ned hela white paperet