Systematiskt kvalitetsarbete för kommuner

Hypergene ger ett omfattande stöd i arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Det handlar bland annat om att kunna digitalisera processer, skapa former för att främja en lärande organisation, implementera kontinuerlig riskanalys, utveckla modeller för egenkontroller och uppföljning och att få stöd i framtagande av analysunderlag – allt med en röd tråd mellan kommunens övergripande målstyrning och det systematiska kvalitetsarbetet.

Kommuner O Regioner Systematiskt Kvalitetsarbete V3

Att skapa rapporter och dokument, exempelvis; kvalitetsberättelse, underlättas avsevärt av funktionerna som finns i applikationen som både tydliggör och ger praktiskt stöd i kommunens årshjul avseende det systematiska kvalitetsarbetet.

Hypergene har färdiga modeller och erfarna konsulter som kan ge vägledning i att effektivt införa ett systematiskt kvalitetssystem enligt Skolverkets riktlinjer, skollagen (SFS 2010:800) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9).

Internkontroll, kvalitetsarbete och arbetsmiljö är alla en del av det systematiska kvalitetsarbetet men inom olika verksamhetsområden. I applikationerna stöds arbetet med att planera, följa upp, analysera, och förbättra verksamheten.

Med Hypergenes lösning går det enkelt att identifiera vilka risker som finns samt hur hög sannolikheten är att dessa inträffar och eventuella konsekvenser. Det innebär att man kan vara proaktiv och förebygga, åtgärda och förbättra dessa riskområden.

Internkontroll

Hypergene Internkontroll är en del av det systematiska kvalitetsarbetet – ofta med bäring på ekonomisk hushållning och ibland även risk- och sårbarhetsanalyser inom säkerhetsområdet.

Hypergene erbjuder ett systematiskt sätt att inventera, analysera och förebygga olika typer av risk i verksamheten. Genom att synliggöra riskerna och dess konsekvenser är det möjligt att agera med syfte att eliminera och minimera dessa. Lösningen stödjer alla styrmodeller och har stor flexibilitet.

Riskhantering

Riskhanteringen är ofta en del av den interna kontrollen och dess syfte är att i rimlig utsträckning trygga att organisationens strategiska mål och målen för verksamheten och ekonomin uppfylls. Genom att inkludera riskhanteringen kan man förebygga händelser som hotar en kontinuerlig och ostörd verksamhet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Med Hypergene SAM blir det enkelt att nå ut till alla chefer med tydliga instruktioner om vad som ska göras under året med avseende på arbetsmiljöarbetet. Lösningen följer en pedagogisk modell för processen inom arbetsmiljöarbetet där man kan väva ihop sin egen planering av arbetet tillsammans med det som beslutas uppifrån.

Arbetsmiljöarbetet blir transparent och verksamheten kan kontinuerligt följa upp och se status för hela processen. Man får en inblick i verksamhetens riskbedömningar och handlingsplaner, i lösningen ingår också stöd för att dokumentera hela arbetet.

Kvalitetsarbete inom skola (SKA)

Hypergene ger ett stöd för kommunens kvalitetsarbete i enlighet med de allmänna råden från Skolverket. Lösningen innebär ett sammanhållet system vilket resulterar i högre kvalitet och ökad transparens i organisationen.

Skolans kvalitetsplan skapas i Hypergene, vilket betyder att den är tillgänglig för alla i organisationen, där man tydligt kan följa framstegen i arbetet med förbättringar. Kvalitetsarbetet redovisas regelbundet enligt kommunens årshjul i tydliga sammanställningar för olika delar av organisationen, där mål kan sättas och följas upp på olika nivåer.

Utöver detta finns det möjlighet att löpande följa upp och analysera arbetet. Lösningen kan agera som ett stöd för skolledare och vara en del i deras pedagogiska ledarskap. Genom att tidigt kunna identifiera nedåtgående trender i elevgruppens respektive elevens progression kan åtgärder och stöd sättas in i tid. 

Ledningssystem för Systematiskt Kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 kräver i regel en tydlig struktur och ett synligt ansvar ute i verksamheterna. Med Hypergene kan arbetet med kvalitetsledningssystem digitaliseras. Applikationen möjliggör systematiskt förbättringsarbete genom riskanalys, egenkontroller, uppföljning samt förbättrande åtgärder.

Det är även möjligt att integrera befintliga processkartor till Hypergene samt komplettera med avvikelserapportering. Utöver detta finns det möjlighet att löpande följa upp och analysera via Hypergenes kraftfulla applikationer för äldreomsorg och IFO. En effekt av Hypergenes erbjudande är delaktighet och engagemang hos medarbetarna.

Fuktioner och värden

 • Tydliga strukturer
  Med Hypergene får ni ordning och reda på ert kvalitetsledningssystem. Modeller och innehåll blir tydligt och de olika momenten förenklas för medarbetarna.
 • Digitaliserade processer
  Hypergene innehåller funktioner för att digitalisera processer och flöden. Systemet håller koll på aktiviteter, att göra-punkter och meddelar samtidigt användarna så att inget missas.
 • Kontinuerlig riskanalys
  Identifiera risker och definiera risker; bestäm sannolikhet, konsekvens och riskvärde. Riskerna kan visas på olika sätt, t.ex. via värmekartor. Till risker kan ni även koppla andra objekt som kontrollmoment och åtgärder.
 • Former för att främja en lärande organisation
  Kunskap finns hos chefer och medarbetare. Att utveckla kvalitet förutsätter lärande. Hypergene ger praktiskt stöd i att uppmuntra och skapa former för en gemensam och återkommande lärandeprocess.
 • Modeller för egenkontroller
  Både planering och genomförande av egenkontroller effektiviseras med funktionerna i Hypergene. Egenkontroll kan t.ex. ske i form av kontrollmoment, uppföljning av processer och nyckeltal samt jämförelser med andra organisationer.
 • Stöd i framtagande av analysunderlag
  Det är vanligt att organisationer lägger alltför mycket tid på att sammanställa och kvalitetssäkra information. Hypergene har stöd för att löpande ta fram underlag som aktualiseringar, utredningstider, genomförande, personalkontinuitet och KKIK-nyckeltal. På så sätt kan mer tid läggas på analys och mindre på sammanställning respektive kvalitetssäkring av information.
 • Stöd i dokumentation
  Med Hypergenes kraftfulla funktionerna för rapportering förenklas arbetet med att löpande upprätta dokumentation, t.ex. kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse. Ni kan enkelt skapa mallar och återanvända innehåll från lösningen. Dokumentationen sker i samverkan och via en knapptryckning exporterar ni dokumentationen till Wordformat. Det färdiga dokumentet använder er organisations layout, typsnitt och färger.