Projekthantering

Hypergene Projects ger verksamheten det stöd som krävs för att hantera projekt på rätt sätt. Genom att göra det i en sammanhållen och gemensam plattform skapas förutsättningar för ökad effektivitet och förbättrad kontroll. Sömlös integration mellan projektadministrativa planeringsfunktioner och resursplanering säkerställer att alla perspektiv och intressenter samspelar – genom hela projektlivscykeln.

Bild 3

Hypergene Projects ger projektledare, projektadministratörer och projektmedlemmar en samlad bild av all relevant projektinformation – i realtid och utan behov av andra verktyg som Microsoft Excel.

Projektledare och administratörer hanterar smidigt planering, budgetering, projektrapportering samt eventuell riskhantering samtidigt, med direkt validering av inrapporterade data. Aktuella nyckeltal tas fram  för beställare, styrning och ledning med hjälp av tydliga rapporter. Det minskar det administrativa arbetet avsevärt.

Projekthantering innehåller bland annat följande funktioner:

Skapa och planera

 • Smidigt skapande av projekt via gemensamma mallar
 • Stöd för klassiska projektmodeller, agila modeller och hybridmodeller
 • Smart och enkel hantering av projektplaner (skapa & modifiera)
 • Import av projektinformation från MS Excel samt koppling mot MS Project
 • Kanban-översikter för smidig planering
 • WBS-visning av projekt och resurser ner på aktivitetsnivå
 • GANTT-planering av projekt (drag & drop) med hantering av kritiska linjen
 • Länk till ToDo-listor, dokument och riskprofiler
 • Definition av kostnads- och intäktsprinciper för projekt
 • Automatiserad beräkning av färdigställandegrad baserat på genomförda aktiviteter
 • Automatiserat skapande av projekt från offerter och anbud
 • Direkt hantering av resursbehov / resursplanering kopplat till projekt
 • Grundläggande hantering av dokument (alternativ integration mot extern DMS-lösning)

Budgetera och prognosticera

 • Flexibel definition av kostnadselement samt anläggnings- och investeringstyper
 • Top-down-budgetering i projektstrukturer med avseende på tid (timmar/dagar) liksom kostnader
 • Flexibel definition av tidsspann – månader, kvartal, år
 • Smidig analys av planer relativt utfall (pågående projekt) i samband med budgetering prognostisering och omplanering

Följa upp och kontrollera

 • Konfigurerbara modeller för projektlivscykelhantering (arbetsflöden och godkännanden)
 • Konfigurerbara statusrapporter – med automatisk distribution via e-mail
 • Automatisk beräkning av nyckeltal (effektivitet, lönsamhet m.m.)
 • Snabb inrapportering av färdigställandegrad – Earned Value, Percentage Completion
 • Samlade översikter / dashboards med all väsentlig information samlad

Hantera risker

 • Konfigurerbara riskmodeller
 • Grafisk beskrivning av riskprofiler
Kundcase

Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin