Viktigast för ekonomiavdelningen: ”Förbättra de tekniska förutsättningarna”

Det är inte alltid globala trender märks inom ekonomifunktionen. Samtidigt finns trender som på ett väldigt specifikt sätt påverkar. Svenska ekonomiavdelningars budget förändras, inte minst inom det som rör digitalisering. Vilka trender är viktiga för CFO:er och controllers att hålla koll på? Vilket steg mot förändring bör du ta redan idag?

finansiell planering på datorskärm

I framtiden kan du förhoppningsvis lägga mindre tid på compliance, rapportering och den transaktionella verksamheten. Mer tid kan och bör istället läggas på rådgivning och analys.

Inom ekonomifunktionen har fokus länge legat på att öka effektiviteten, ofta med gott resultat och inte sällan på grund av digitalisering och nya verktyg. Den intjänade tiden och de resurser som blir tillgängliga läggs ofta på att förbättra ekonomifunktionens förmåga att bidra med insikter till verksamheten. På så vis sker en successiv förändring av ekonomifunktionen och dess roll i verksamheten.

Fem av de sex viktigaste sätten att förbättra ekonomifunktionens effektivitet handlar om människor och hur de arbetar, enligt en undersökning från PWC. Det är också viktigt att låta medarbetare vidareutvecklas och skaffa nya kompetenser genom utbildning. För att de både ska kunna utveckla sig själva och arbetet.

Bland yngre medarbetare är det ofta extra viktigt att kunna se vägar framåt inom företaget och att de tillåtas bredda sitt nätverk utanför den egna avdelningen. Detta kommer förhoppningsvis leda till nya idéer, arbetssätt och synergieffekter.

PWC:s rapport understryker att det absolut viktigaste är att förbättra de tekniska förutsättningarna för att få jobbet gjort. 61 procent av de tillfrågade menar att just det är viktigast, medan 55 procent tycker kommunikation är viktigast och 46 procent tycker samarbete, vilket även det underlättas av tekniken.

75 procent av tiden som läggs på affärsanalys läggs på att få fram nya insikter som kan delas med verksamheten. Det blir viktigare för ekonomiavdelningen att ta plats inom det området och leverera beslutsunderlag med understöd av ett system som hjälper organisationen att skapa effektiva processer och bättre kommunikation kring ekonomin.

Betydelsen av rätt information för rätt beslut

Det är inte alltid helt lätt att navigera bland trenderna och prioritera förändringar. Enligt Gartner genomgår eller planerar 85 procent av ekonomiavdelningarna ett förändringsarbete. Samtidigt är det endast 30 procent som leder till prognosticerat resultat.

Svårigheterna att få förändringen att ge önskad effekt som Gartner listar är; rätt data, rätt verktyg och rätt kompetens. Lösningen innehåller, enligt Gartner; ”beslutsredo data" som du kan agera på, verktyg som visualiserar din data och digital kompetens i ditt team.

Gartner menar att 54 procent av ekonomiavdelningarna har svårt att få rätt data och rapporter till beslutsfattare i organisationen för att de ska kunna fatta informativa beslut. Detta kan leda till att beslutsfattarna antingen ignorerar rapporter, väljer data som ”passar” eller inte fattar beslut baserat på data alls.

Gartner understryker att om CFO:er tar till sig värdet och rollen som data kan ha, öppnas många dörrar för att hantera trender proaktivt och att ”trender bör beaktas och omvärderas i ekonomifunktionens strategiska planering, baserat på i vilken utsträckning de möjliggör skiftande och brådskande affärsprioriteringar.”

PWC lyfter informationssilos, ostrukturerade data och ökande datavolymer som faktorer som hindrar ekonomiavdelningars transformation. De understryker att rapportering och analys, automatisering, integrerad information och förbättrat beslutsfattande är avgörande för framtidens finansfunktion.

I det sammanhanget är specifika branschpaketeringar av en sammankopplad och användarvänlig beslutsstödsmjukvara av stort värde för dig.

Vad innebär rätt verktyg?

Med Hypergene digitaliserar du din planering, uppföljning och analys. För ekonomifunktionen kan det innebära avsevärda effektivitetsvinster och för verksamheten i stort ger det helt nya möjligheter i sin verksamhetsstyrning.

Hypergenes molnbaserade lösning ger dig också underlag för beslut genom att samla in och presentera data från verksamheten för ledningen, chefer och för dig som behöver ha koll på verksamhetsstyrningen. Hypergene hjälper dig fatta beslut, styra mot mål och nå en högre nivå av prestation och effektivitet.

7 minuters videodemo av Hypergenes lösning: