Affärs- och verksamhetsplanering för fastighetsbolag

Hypergene ger ett unikt stöd för att digitalisera och effektivisera affärs- och verksamhetsprocessen, dels utifrån ett planeringsperspektiv men likväl utifrån ett uppföljnings- och samarbetsperspektiv. Vid sidan om företagsövergripande affärs- och verksamhetsplanering ges också stöd för mer fastighetsnära planering.

De flesta organisationer arbetar systematiskt med att omsätta verksamhetens övergripande mål till konkreta åtaganden och aktiviteter för att därigenom styra verksamheten mot den övergripande visionen. Alltför ofta hanteras emellertid denna process i sidordande verktyg som Excel, Word och Powerpoint.

Likaså tenderar arbetet med affärs- och verksamhetsplanering ofta leva sitt eget liv, utan att sammanläkas fullt ut med den operativa styrningen, den ekonomiska planeringen och den dagliga uppföljningen.

Hypergene ger ett unikt stöd för att digitalisera och effektivisera affärs- och verksamhetsprocessen, dels utifrån ett planeringsperspektiv men likväl utifrån ett uppföljnings- och samarbetsperspektiv. Övergripande visioner och målbilder kan enkelt brytas ner till mätbara mål och fokusområden, indikatorer och KPI:er kopplas till mål för att möjliggöra mätbarhet.

Vidare kan aktiviteter definieras och delas inom organisationen för att säkerställa delaktighet och engagemang. Härigenom ges den tydlighet, de förutsättningar och den delaktighet som krävs för att realisera verksamhetens strategiska och operativa planeringsarbete.

Vid sidan om företagsövergripande affärs- och verksamhetsplanering ges också stöd för mer fastighetsnära planering. Strategiska liksom marknadsmässiga planer kan skapas för såväl regioner, områden som fastigheter.

Detta med fokus på initiativ som driver utvecklingen inom beståndet med förslag och planer till åtgärder för ökad lönsamhet, värdeutveckling och kundnöjdhet.

Funktionaliteten i planeringsverktyget kan dessutom användas för miljö- och hållbarhetsplaner, internkontroll och risk samt kvalitetsplaner.

Kundcase