Del 5 i serien ”Fem punkter för bättre styrning av organisationen”: Fokusera på genomförandet

Alla beslutsfattare har någon gång ställt sig frågan om hur vi kan bli bättre på planering, uppföljning och analys. Och de är inte ensamma. De flesta människor påverkas av hur styrningen av verksamheten fungerar dagligen.

Illustration om verksamhetsstyrning och organisation.

Fokusera på genomförandet

Det finns ofta stor skillnad mellan organisations resultat och de mål som uttrycks i affärsplanen. Verka med insikten om att genomförandekraften är viktigare än strategin i sig för att utvecklas så snabbt som möjligt. Då har du förutsättningar att bli framgångsrik.

Entreprenören och författaren Robert Jordan skrev en gång: ”Genomförandet är allt. Även om du startar en verksamhet utifrån en dålig idé eller på en marknad med för många konkurrenter, så kan rätt genomförande slå allt”. Och Jordan har rätt. Det går inte att tänka sig fram till ett färdigt resultat eller ett uppnått mål. Strategi, affärsplan och genomförande måste vara sammanlänkat på ett sätt som gör att just din organisation rör sig snabbare och bättre mot sina mål än andra på samma marknad.

Genomförandekraft är ett centralt begrepp. Det handlar om att få alla krafter i verksamheten att peka åt samma håll, mot ett gemensamt mål. Det handlar också om att ta bort friktion och distraktion i form av till exempel otydlighet och ineffektiva processer. Ledningsgrupp, mellanchefer och medarbetare behöver ha en gemensam bild av vart verksamheten ska, varför man ska dit och hur respektive affärsområde, enhet och individ ska samverka för att nå målet.

I detta avseende blir dessutom uppföljning avgörande – och framförallt att den integreras och levandegörs i vardagen. Hur långt har vi kommit? Har förutsättningarna förändrats? Hur påverkas det våra mål och resurser? Här har ledningsgruppen ett viktigt ansvar för att information tillgängliggörs i organisationen, liksom att värna om styrmodellens efterlevnad och utveckling i vardagen.

Läs hela artikeln här