Eskilstuna kommuns styrmodell sammanlänkar tydligt vision med medarbetarna

Kommunen har utvecklat en styrmodell som säkrar och utvecklar den löpande verksamheten. Samtidigt stödjer modellen de förbättringar som behöver göras så att de fyraåriga strategiska målen som kommunfullmäktige beslutat om kan uppnås. Styrmodellen sammanlänkar dessutom 8 500 medarbetare med kommunens vision.

För oss är det värdefullt att stödet för styrning av verksamhet, personal och ekonomi nu samlats på en plats.
Tommy Malm Eskilstuna kommun. Tommy Malm, kommundirektör

Utmaning

Eskilstuna kommun sätter stort värde på nytänkande och modiga lösningar, något som går tillbaka ända till 1700-talet. Då bildades en fristad där småföretagare kunde ägna sig åt att förädla järn, stål och metall. Visionen om ”den stolta Fristaden” lever vidare. Kommunen stöttar entreprenörsandan och strävar samtidigt efter en hållbar utveckling; socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Eskilstuna är en stad med växande befolkning.

Med sina 100 000 invånare är de bland Sveriges 15 största kommuner. För att kunna svara upp mot invånarnas krav på utveckling och använda resurser effektivt krävs en gemensam riktning och samordning av verksamheterna.

"Medarbetarna är vår främsta resurs. För att lyckas nå våra mål behövs en process som tar tillvara kunskap, idéer och drivkraft", säger Tommy Malm, kommundirektör

Med planer för vision, mandatperiod och år har Eskilstuna kommun påbörjat en resa. En central del i politikernas och tjänstemännens löpande styrning är så kallade ”styrkort”. De används även för att hålla samman alla processer i verksamheten och för att säkra vägen i den löpande planeringen och uppföljningen. Här finns indikatorer som tydligt visar hur långt kommunen kommit på resan och hur väl resan har genomförts.

Styrmodellen håller samman verksamheterna i kommunens åtta förvaltningar och fem bolag.

Sammanfattning:

  • Minska antalet system som chefer behöver använda för att styra verksamheten.

Lösning

"För oss är det viktigt att den information som samlas och sammanställs i styrkorten snabbt blir tillgänglig för både politiker och första linjens chefer. Ett viktigt steg i att förbättra vår styrning har därför varit att införskaffa ett systemstöd som stödjer vår styrmodell."

För en bättre planering och uppföljning valde Eskilstuna kommun Hypergene beslutsstöd som nu införs i steg. Först fick enhetschefer ett förbättrat stöd för personal, ekonomi, budget och prognos samt styrkort. De stora verksamheterna som också har många chefer prioriterades och därför var utbildningssidan först med att få ett samlat stöd för sin process med verksamhetsrapporter. Andra verksamheter följer efter. Målsättningen är också att lösningen ska ge stöd till att upprätta de strategiska planerna och sätta de strategiska målen.

"När all information finns i en och samma lösning blir det enkelt att följa den röda tråden, se hur vår vision omsätts till aktiviteter, vilka åtagande våra enheter och medarbetare gör och vilket resultat vi uppnår."

Sammanfattning:

Resultat

Idag använder ett tusental personer lösningen för att planera och följa upp verksamheterna.

"Nu kan både politiker och enhetschefer följa hur den löpande verksamheten utvecklas."

Även för övriga medarbetarna, som utgör navet i kommunens verksamhet, ger lösningen ett viktigt stöd.

"Styrkorten och att enhetscheferna nu snabbt, enkelt och överskådligt får fram information bidrar till att skapa dialog om verksamhetens resultat i de månatliga arbetsplatsträffarna. En gång om året tecknas en överenskommelse med varje medarbetare. Den sätter ord på och tydliggör varje medarbetares bidrag till den gemensamma visionen och enhetens måluppfyllelse. Det här är viktigt för att lyckas på både kort och lång sikt", avslutar Tommy Malm.

Sammanfattning:

  • Ett tusental personer använder ett och samma system för att planera och följa upp verksamhet, personal och ekonomi.
Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin