Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är FN:s globala mål, som ofta kallas "de globala målen" eller "de globala målen för hållbar utveckling". 17 övergripande mål och 169 delmål, som mäts med hjälp av 230 nyckeltal.

Agenda 2030 Hypergene

Målen är kopplade till att bekämpa fattigdom, hunger, ojämlikhet, klimatkrisen och främja hållbarhet, jämställdhet och fred. Du kan se det som global målstyrning som gör världen till en bättre plats.

Tanken är att målen ska få organisationer och människor att arbeta mot en hållbar och bättre värld i vardagen. Det är ambitiösa och viktiga mål, och Agenda 2030 fungerar som ett målstyrningsramverk som UNDP (United Nations Development Program) kontinuerligt arbetar med och informerar om. UNDP, som är FN:s största organ, ger också ut rapporter kring hur väl målen nås och i Sverige har UNDP en webbsida på svenska som heter Globala målen.

För företag har begrepp som 'Environmental, Social and Governance' (ESG) och Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) blivit allt viktigare. Både för att i högre utsträckning ta ansvar för sin påverkan i samhället, men också kopplat till kommunikation med marknaden, företagens verksamhetsstyrning, scenarioplanering och ekonomi. Detta tydliggörs i hållbarhetsredovisningar och att företag klargör att de är en god kraft i världen i sin kommunikation.

Hållbarhetsarbetet har svängt ifrån att arbeta med risker och ekonomisk hållbarhet, till att proaktivt arbeta med hållbarhetsarbete på bred front, av både etiska skäl och ekonomiska. Det bör även understrykas att bristande etik ofta leder till negativa ekonomiska konsekvenser.

För Hypergenes kunder inom myndigheter, lärosäten, kommuner och regioner är det viktigt att förhålla sig till Agenda 2030 eftersom Sverige (och FN:s generalförsamling) antog resolutionen ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling” 2015. Det ställer olika krav på målstyrning och system för att stödja målstyrningsarbetet och hållbarhetsarbetet.

Agenda 2030:s 17 globala hållbarhetsmål

Mål 1: Ingen fattigdom

Avskaffa all form av fattigdom överallt.

Mål 2: Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Mål 4: God utbildning för alla

Säkerställ en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Mål 5: Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Säkerställ tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Mål 7: Hållbar energi för alla

Säkerställ att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygg upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Mål 14: Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Agenda 2030:s delmål och nyckeltal för hållbar utveckling

Delmålen ligger oftast närmare verkligheten och är de som UNDP brukar fokusera på att kommunicera ut till näringslivet och offentlig sektor. Läs dem i sin helhet här.

I detta webinar on-demand får du lyssna på Hanna Johansson, controller, och Lisa Steneberg, utredare, från SiS som delar med sig av hur de vill och planerar att arbeta med målen för Agenda 2030 i Hypergene och deras tankar kring det. Fyll i formuläret: