Effektmål och projektmål: Vad och varför

Effektmål är avgörande för framgångsrik projektplanering och styrning. I denna text utforskar vi vad effektmål innebär och hur de skiljer sig från projektmål. Läs vidare för att förstå vikten av effektmål och hur de bidrar till framgång i projekt.

Illustration av effektmål

Vad är effektmål?

Effektmål definierar den önskade effekten i ett projekt. Effektmål är direkt kopplade till projektets resultat och syftar till att gynna verksamheten. De är kritiska för att motivera projektets genomförande.

Det är beställarens ansvar att definiera effektmålen genom att besvara följande frågor:

  • Varför initierar vi detta projekt?
  • Vilka intressenter vill vi uppnå resultatet för?
  • Vilken konkret effekt (resultat eller förändring) eftersträvar vi?
  • När ska projektet vara klart?
  • Hur mäter vi framgång?

Effektmål är en kärnkomponent i projektplaneringen, som ger en grund för att värdera alla insatser kopplade till projektet. Rätt använt kan effektmål även bli en effektiv beståndsdel i att öka graden av engagemang och delaktighet i projektet.

För att kunna skapa ett effektmål behöver du som beställare ha djup kunskap om de individer (användargruppen) du vill att effekten ska nå fram till och påverka. Det kan till exempel handla om vilka hinder de upplever eller de handlingar du vill att de ska utföra. Effektmålen uppnås när slutanvändarens eller slutkundens beteende har förändrats i enlighet med målet.

Varför har man effektmål?

Att etablera effektmål hjälper till att förena olika intressen, undvika målkonflikter och skapa tydlighet i vad som är viktigt för verksamheten. Du kan annars hamna i en situation där ditt projektteam fokuserar för mycket på uppgifternas utförande, i stället för effekten.

Dessutom kan det vara svårt för teamet att prioritera effekter som verkar vara lika viktiga. En annan utmaning är att olika medarbetare kan ha skilda uppfattningar om målen, vilket leder till att de arbetar i olika riktningar.

Effektmål underlättar även för beställaren att kommunicera projektets värde till intressenter och ger projektledaren en tydlig riktning. Effektmål hjälper också beställaren och organisationen att bedöma värdet av projekt i relation till resurserna och andra projekt.

Effektmål vs projektmål

Projektledarens huvudansvar är att leverera projektet inom utsatta tidsramar och budget. Denne ska fokusera på projektets huvudleveranser men även ha effektmål som ett övergripande mål. Ett vanligt problem är annars att projekt inleds och slutförs utan att ha definierat effektmål, vilket leder till osäkerhet om projektets nytta.

Projektmål handlar istället om att slutföra delprojekt inom tidsramar och kan ibland fokusera mer på processen än det faktiska slutmålet. Ibland förekommer missuppfattningen att enbart leveransen av ett projekt innebär att effekten har uppnåtts.

Projektmål handlar om vad projektet ska uppnå medan effektmål handlar om vad uppfyllelsen av projektmålen ska leda till. En kombination av både effektmål och projektmål är därför att föredra och det kan ibland vara nödvändigt att omstrukturera projektet och sätta nya projektmål för att nå effektmål.

För att kunna särskilja ett effektmål och ett ”vanligt” mål är en god idé att, när det gäller effektmål, tänka på varför man ska uppnå ett mål och för vem, medan ett vanligt mål mer styr mot vad som ska uppnås och lösningen är hur du går till väga för att nå målet.

 

Vill du veta mer om Hypergene Projects?
Hypergenes kunder får stöd för sin projekt-, portfölj- och resurshantering. Hypergene Projects är den del av vår lösning som ett komplett, integrerat och användarvänligt verktyg för roller som Project Portfolio Managers, program- och projektledare och resursägare i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om Projects här eller titta på en 7 minuters videodemo om Hypergene Planning om du istället vill veta mer om den delen av produkten: