Miljöledning och miljöledningssystem – ISO 14001 som exempel

Miljöledning och miljöledningssystem hjälper dig att minska din organisations påverkan på miljön och upprätthålla en hållbar verksamhet. Genom att införa miljöpolicyer och mål kan du styra din organisations miljöprestanda, och övervaka och rapportera miljöpåverkan.

Illustration av miljöledning och miljöledningssystem

Vad är miljöledning?

Miljöledning är en strategi där din organisation aktivt tar ansvar för sin miljöpåverkan genom att inkludera miljöaspekter i beslutsfattande, verksamhetsplanering och vardagliga rutiner. Miljöledning handlar också om att minska påverkan på miljön samtidigt som effektiviteten bibehålls.

Målet med miljöledning är att minska negativ miljöpåverkan samtidigt som organisationens effektivitet bibehålls och resurser används på bästa sätt.

Genom att fokusera på hållbar utveckling, resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan strävar miljöledning efter att upprätthålla din organisations prestanda och lönsamhet.

För att göra detta kan din organisation använda sig av ett miljöledningssystem, som är ett verktyg för att hantera miljöledningen och förbättra miljöprestandan.

Miljöprestanda är ett begrepp som används för att beskriva hur väl en organisation, produkt eller tjänst påverkar miljön. Det är alltså hur din organisation mäter effektiviteten i miljöledningen och dess förmåga att minska negativ miljöpåverkan.

Vad är ett miljöledningssystem?

Ett miljöledningssystem innebär att organisationen inför miljöpolicyer och mål, övervakar och rapporterar miljöpåverkan, och kontinuerligt arbetar med att följa upp och förbättra sin miljöprestanda.

Genom att införa ett miljöledningssystem kan din organisation minska kostnader genom energieffektivitet och minskat avfall och öka medvetenheten kring din organisations miljöpåverkan bland anställda och kunder. Miljöledning och användandet av ett miljöledningssystem kan också leda till att din organisation får bättre rykte.

Ett miljöledningssystem är anpassningsbart efter din organisations behov och verksamhet, vilket gör det möjligt för organisationer att skapa en effektiv och hållbar miljöledning.

Hur jobbar man med miljöledning?

 • När du genomför en miljöutredning kan du se hur din organisation påverkar miljön. Utifrån detta kan du skapa en miljöpolicy som visar organisationens viljeinriktning i miljöarbetet och miljömål som beskriver vad organisationen vill uppnå.
 • För att nå dina miljömål kan du ta fram en handlingsplan som också innebär att du bestämmer vem som ansvarar för vad och vilka befogenheter de har. Genom att utveckla dina medarbetares kunskaper och skapa rutiner för miljöarbetet och kontakter med omvärlden, kan du förbättra organisationens miljöprestanda.
 • Det är viktigt att du följer upp miljömålen och handlingsplanen årligen. Genom att göra interna miljörevisioner varje år kan du kontrollera att ditt miljöledningssystem fungerar och att du följer miljöregler och andra styrande dokument.
 • Resultatet av revisionen kan användas för att förbättra ditt system och presenteras för organisationens ledning.
 • Implementera sen åtgärder för att minska din organisations miljöpåverkan och uppnå era miljömål.
 • En viktig del av miljöledningsarbetet är att hela tiden utveckla arbetet med miljö och åstadkomma ständiga förbättringar.

Tips: Följ hur det går genom att ”målstyra” och mäta med hjälp av nyckeltal och inkludera/sammanfoga miljöledningen i din organisations eventuella kvalitetsledningsarbete, egenkontroll och/eller internkontroll).

ISO 14001 som exempel

Ett exempel på ett miljöledningssystem är ISO 14001, som är en internationell standard för miljöledning. Standarden ger organisationer en ram för att utveckla och implementera en effektiv miljöledningsprocess och är nästintill synonymt med miljöledning.

ISO 14001 är också ett ledningssystem som inkluderar en rad krav, inklusive identifiering och övervakning av miljöaspekter, genomförande av mål och planer för att minska påverkan på miljön, och regelbundna externa och interna revisioner för att säkerställa att processen är effektiv och efterlevs.

Kraven som ingår i ISO 14001:

 • Genomför en initial miljöaspektbedömning och identifiera lagstiftningskrav som är relevanta för verksamheten.
 • Identifiering och bedömning av miljöaspekter och miljöpåverkan som är kopplade till organisationens verksamhet.
 • Upprättande av miljöpolicy och mål som är i linje med organisationens verksamhet och dess miljöpåverkan.
 • Utveckling och implementering av miljöledningssystemet.
 • Kontinuerlig övervakning och utvärdering av organisationens miljöpåverkan och prestanda.
 • Genomförande av åtgärder för att minska miljöpåverkan och förbättra miljöprestandan.
 • Utbildning och medvetandegörande om organisationens miljöpåverkan och miljöledningssystemet för anställda, och andra intressenter.
 • Regelmässiga interna och externa revisioner av miljöledningssystemet för att säkerställa att det fungerar korrekt och uppfyller ISO 14001-kraven.

Miljöledning för myndigheter är reglerat i lag

Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter (miljöledningsförordningen) innebär att statliga myndigheter ska integrera miljöfrågor i sin verksamhet och upprätthålla en god miljöprestanda.

Kraven som ingår i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter:

 • Statliga myndigheter ska integrera miljöfrågor i sin verksamhet och upprätthålla en god miljöprestanda.
 • Varje myndighet ska ha en miljöpolicy som är i linje med dess verksamhet och miljöpåverkan.
 • Varje myndighet ska utveckla en miljöplan som ska ange hur miljöarbetet ska bedrivas, vilka mål som ska uppnås och vilka åtgärder som behöver vidtas.
 • Varje myndighet ska genomföra en miljörevision för att utvärdera miljöpåverkan och miljöprestanda och säkerställa att miljöledningsprocessen fungerar korrekt.
 • Myndigheterna ska redovisa sin miljöpåverkan och sina miljöprestationer på ett systematiskt sätt.
 • Myndigheterna ska samarbeta med andra myndigheter och organisationer för att uppnå en hållbar utveckling och för att minska påverkan på miljön.
 • Miljöarbetet ska uppmärksammas och vara en del av myndigheternas löpande verksamhetsuppföljning och utvärdering.

Enligt miljöledningsförordningen är det nödvändigt för en myndighet med betydande miljöpåverkan att ha ett godkänt miljöledningssystem såsom ISO 14001 eller EMAS (Eco Management and Audit Scheme).

För att säkerställa att miljöledningssystemet fungerar effektivt, krävs granskning av en oberoende part för både ISO 14001 och EMAS.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: