Roslagens Sparbank väljer Hypergene för styrning, uppföljning och regelefterlevnad

Nyhet: 2017-04-12

Som ett led i bankens styrning har Roslagens Sparbank valt en systemlösning från Hypergene. Genom det nya beslutsstödet får bankledning och kontorschefer ett nytt stöd i såväl det strategiska som i det dagliga operativa arbetet.

”I banksektorn gör kraven på styrning, uppföljning och regelefterlevnad att behovet är stort av ett metodiskt och strukturerat arbete. Ur både myndighetsperspektivet och från ett kundskyddsperspektiv måste vi ha mycket hög kvalitet i alla våra interna processer. Genom lösningen från Hypergene får vi ett sammanhållet verktyg som hanterar alla dessa delar effektivt”, säger Charlotte Lindberg som är VD på Roslagens Sparbank med ca 110 anställda på fem kontor i Roslagen.

På Roslagens Sparbank pågår en digitaliseringsresa där ett antal processer ska effektiviseras och automatiseras för att ge mer tid till det personliga mötet och individuell rådgivning. Charlotte Lindberg upplever att de redan kommit långt i att tillhandahålla bekväma tjänster som förenklar vardagen för bankens kunder, men att nästa steg nu blir att digitalisera de interna processerna. Därefter finns möjligheten att växa och utveckla lösningen, till exempel genom att addera verksamhetsrapportering både inom och utanför banken.

”Vi lägger nu inledningsvis in affärsplaneringens aktiviteter och ett antal styrprocesser i Hypergene. Med det får vi en bättre spårbarhet samtidigt som vi förenklar både styrning och kontroll. I praktiken kan det handla om hur vi hanterar och följer upp risker, incidenter och återkommande aktiviteter och åtgärder. Men vi får också en visualisering av våra aktiviteter och ett stöd för skapande av handlingsplaner från affärsmål, policys och granskningsrapporter. Över tid kan självklart fler processer läggas upp för att ge berörda chefer ännu mera stöd i både det kort- och långsiktiga arbetet.”, säger Charlotte Lindberg.

”Vi är väldigt glada över att få Roslagens Sparbank som kund. Hypergene har lång erfarenhet av att stödja processer inom styrning, uppföljning och regelefterlevnad – både i offentlig och privat sektor. Produkten har därför stor potential i att bli väl mottagen i banksektorn där dessa frågor är affärskritiska. Vi ser fram emot att utveckla samarbetet med Roslagens Sparbank framåt.”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban