Business Control – Vad gör en Business Controller?

Business Control är det arbete som utförs av en Business Controller och handlar till stor del om att ta fram, analysera och presentera relevanta beslutsunderlag för chefer i en organisation.

Business Cotrollers

Business Controllers ingår i ekonomiavdelningen och utför arbete kring ekonomisk analys, ekonomiska prognoser, finansiell planering och uppföljning.

Business Controlling-arbetet leds oftast av en CFO, Head of Business Control eller en Head of Controlling. En controller har nästan alltid studerat ekonomi på högskola eller universitetet och detsamma gäller för de som arbetar som Business Controllers (ibland även kallad verksamhetscontroller eller affärsekonom).

Andra controllers arbetar också med ekonomi- och verksamhetsstyrning, men en business controller arbetar närmare affären och ska i sin roll bidra till företagets styrning, vara framtidsinriktad, uppföljande, förklarande, gärna strategisk och inriktad på att förbättra processer eller kontroll. De rapporterar oftast till CFO.

Benämningen ’verksamhetscontroller’ är något vanligare inom offentlig sektor och benämningen ’business controller’ är vanligare inom privat sektor, men har stora likheter, med skillnaden att fokus på lönsamhet inte existerar på samma sätt inom offentlig sektor.

Benämningen ’affärsekonom’ bör ses som den svenska översättningen av Business Controller och är inte lika vanligt förekommande.

En Business Controllers arbetsuppgifter

En business controllers arbetsuppgifter ligger närmare verksamheten och affären än övriga controllerroller. Business controllern behöver därför kunna se hela bilden av organisationens mål, syfte och affär, för att denne ska kunna knyta verksamhetsnära information till sin analys, de beslutsunderlag som sätts samman och kunna analysera utfall kopplat till målen.

Eftersom Business Controllern kommunicerar med verksamheten om ekonomiska data och verksamhetsdata innebär det en påverkan på affärsutvecklingen (verksamhetsutvecklingen). Det kan exempelvis handla om att ta fram beslutsunderlag när affärsplanen behöver uppdateras eller samarbeta med chefer när budgeten ska läggas.

Business Controllers är vanligare på större företag eftersom de inte alltid är lika ”hands on” som andra delar av ekonomiavdelningen (exempelvis redovisningsekonomer). Mindre företag kan ha svårt att allokera resurser till analys och framåtblick, medan större organisationer har en större utmaning när det gäller informationsspridning, att skapa rätt beslutsunderlag och att genomföra sin strategi.

Exempel på arbetsuppgifter som ingår i en Business Controllers jobb

 • Översätta strategiska mål till mätbara nyckeltal.
 • Förstå vad som händer på marknaden och proaktivt agera genom att bidra till uppdaterade prognoser
 • Analysera affärsprocesserna och rapportera dessa till ledningen.
 • Kontroll och övervakning av affärsprocesser, budget och budgetering.
 • Initiera förbättringsprocesser inom ekonomi- och verksamhetsstyrningen tillsammans med interna intressenter och upprätta kontroll och mätning av implementeringen.
 • Göra kommersiella analyser och ta fram finansiella scenarioanalyser.
 • Rapportera resultat till ledningen för att förändringar ska hinna göras i tid och målen på så sätt nås.
 • Kommunicera med interna och externa intressenter (ofta revisorer). Inom Business Control är det extra viktigt att se resten av organisationen som kunder och kommunicera kring ekonomi på rätt sätt.
 • Granska finansiella rapporter för att säkerställa att de är korrekta och fullständiga.
 • Tillsammans med CFO utvärdera verksamhetens ekonomiska resultat genom att analysera rapporterna.
 • Analysera finansiella data för att identifiera trender, förbättringsmöjligheter och risker.
 • Prognostisera framtida behov av investeringar eller resurser.
 • Implementering av kontroller för att säkerställa efterlevnad av lagar och föreskrifter avseende finansiell rapportering och upplysningar.

En undersökning som PWC genomfört visar att medarbetarna på ekonomiavdelningar anser att förbättringar av de tekniska förutsättningarna är viktigast för att kunna genomföra ekonomiavdelningens uppdrag.

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: