Hypergene Budget & prognos för myndigheter

Budget- och prognosprocessen ett viktigt instrument för att effektivt styra verksamheten. Hypergene Budget och prognos är anpassad till hur planeringsarbetet är upplagt på en myndighet och kan enkelt anpassas till olika modeller.

Beräkningar och konsolidering av alla delar sker med automatik. Lösningen ger därmed ett kvalitetshöjande stöd i alla moment och en väsentlig tidsbesparing i budget- och prognosarbetet. All tid som frigörs i budgetprocessen kan istället läggas på verksamhetsutveckling.

Tydlig process

Processen i applikationen för Budget & prognos börjar med att hantera ramar och anslagsfördelning. Därefter får respektive enhet budgetera sin verksamhet.

Sist fördelas de gemensamma kostnaderna och totalbudgeten kan stämmas av och trimmas. I applikationen fördelas ansvar tydligt för de olika momenten och det är enkelt att följa upp vilka delar som är utförda.

Detta ger en god kontroll över hur budgetprocessen fortskrider. En uppdaterad totalbudget finns dessutom alltid tillgänglig för kontroll och avstämning.

Färdiga funktioner

Applikationen innehåller färdiga funktioner och processtöd för bland annat anslagsfördelning, budgetering av personalkostnader, budgetering av nyinvesteringar och kapitalkostnader, budgetering av kontobaserade intäkter/kostnader, resursfördelade intäkter och fördelning av gemensamma kostnader.

Flerårsbudgetering hanteras också. Man kan välja att införa funktionerna stegvis eller ta ett helhetsgrepp om hela budget- och prognosprocessen från början.

Erfarenhet av statlig budgetering

Hypergenes verksamhetskonsulter har lång erfarenhet av praktiskt arbete med statlig ekonomisk planering. De bistår med kunskap och råd om till exempel för- och nackdelar med olika budgetmodeller, hur man kan effektivisera hela budgetprocessen och hur man får en tät koppling mellan målstyrningen och den ekonomiska planeringen.

Kundcase