Affärsmodell – vad är det och hur skapar du en som fungerar?

Här får du lära dig mer om vad en affärsmodell är, hur du skapar en och exempel på olika affärsmodeller som passar olika branscher. Du får också tips på hur du kan utveckla din befintliga affärsmodell för att anpassa den till förändringar och öka din konkurrenskraft.

Illustration av en affärsmodell

Definition av en affärsmodell

En affärsmodell är en beskrivning av hur ditt företag ska tjäna pengar och skapa värde för kunderna. Affärsmodellen fungerar som ett konceptuellt verktyg som hjälper dig, dina anställda och andra intressenter förstå hur företagets affärsverksamhet är tänkt att fungera.

En affärsidé är en grundläggande utgångspunkt som identifierar ett eller flera problem hos en målgrupp på en marknad som ditt företag ska lösa.

En affärsmodell är en strategi eller en plan för hur företaget kommer att generera intäkter, skapa värde och driva sin verksamhet på ett hållbart sätt. Det handlar mycket om att identifiera kärnan i ditt företags verksamhet, hur företaget ska fungera och generera lönsamhet på lång sikt.

När din affärsmodell är tydlig, är det dags att författa ett dokument i form av en affärsplan eller verksamhetsplan.

En affärsplan är ett dokument som innehåller en mer detaljerad och strukturerad beskrivning av hur företaget kommer att genomföra sin affärsidé utifrån sin affärsmodell. I planen beskrivs därför ofta både mål, aktiviteter och de viktigaste nyckeltal som ska användas för att kunna utvärdera hur väl företaget rör sig mot målen.

För att kunna skapa en affärsmodell och en affärsplan för ditt företag bör du fundera över det viktigaste i ditt företags affär:

 • Vad är det för produkt eller tjänst som säljs och hur väl svarar den mot behoven (ofta kallad product market fit)?
 • Hur ser sälj- och marknadsföringsstrategin/distributionskanalerna ut för produkten eller tjänsten, och vad är värdeerbjudandet till kunderna (ofta kallad go-to-market-strategi)?
 • Vilka kostnader kommer företaget ha för att utveckla och sälja produkten eller tjänsten?
 • Vilka krav eller förväntningar har vi på vinstmarginalen, och kan du exempelvis acceptera en lägre marginal inledningsvis för att senare nå en högre nivå?
 • Hur ska din mix av intäktsströmmar se ut?
 • Vilka vänder ni er till; målkund, målgrupp och potentiell kundbas?
 • Vilka är de fasta och rörliga kostnaderna, prissättning och kostnader för företagets tillgångar?
 • Hur ser konkurrenssituationen ut, både avseende kundmarknad och medarbetarmarknad?
 • Nyckeltal (KPI:er) för att mäta framgång.

Ofta blandas olika affärsmodeller. Ett SaaS-bolag kan exempelvis sälja en mjukvara och tillhandahålla konsulter som stöd till kunden, vid behov.

Din affärsmodell ska skapa värde för dina kunder

En affärsmodell fungerar som en ”formel” eller ett ”system” som definierar vilket värde du ska ge till dina kunder och affärsmodellen och affärsplanen beskriver hur du ska leverera detta. Dessa bör ständigt anpassa sig till ditt företag, eftersom omvärlden förändras.

Alla affärsmodeller delar tre gemensamma grundpelare:

1. Värdeerbjudande: Värdeerbjudandet handlar om ditt företags ”varför”. Varför en kund ska köpa ifrån dig och varför en intressent ska intressera sig. Det är primärt det värde som en kund eller intressent får ut genom att köpa din produkt eller tjänst. Det kan i praktiken handla om att definiera kundsegment, nödvändiga relationer och företagets plats i samhället.

2. Värdeskapande: Värdeskapandet beskriver processerna som kommer att användas för att skapa produkten eller tjänsten och de resurser som krävs (exempelvis arbetskraft eller råvaror). I praktiken handlar det om aktiviteter, distribution, partners, leverantörer och teknik.

3. Intäktsmodell: En intäktsmodell är en beskrivning av hur intäkter genereras nu och över tid, vilken/vilka intäktsströmmar som ska följas (exempelvis e-handel, abonnemang, - eller freemium-modeller). Affärsmodellen styr alltså hur försäljningen ska gå till.

Det handlar också om prissättning, värdet av ditt varumärke (immateriella värden) och vem som ska betala för värdet. Det är inte alltid din slutanvändare.

Exempel på olika affärsmodeller

 • En cirkulär affärsmodell är en modell där vinsten baseras på den tjänst eller service som produkten erbjuder, och inte på själva produkten i sig. Affärsmodellen syftar till att minimera behovet av resurser och maximera användningen av befintliga resurser och avfall i nya produktionsloopar. Värden skapas över produktens hela livslängd, och affärsmodellen är utformad för att minska resursanvändningen och avfallet genom att återanvända, återvinna och uppgradera produkter och material.
 • E-handel som affärsmodell innebär att företaget säljer varor eller tjänster online. Det kan antingen vara en egen webbshop eller en försäljningsplattform som Amazon eller Etsy. E-handel har blivit alltmer populärt under de senaste åren, särskilt med tillväxten av mobila enheter och snabbare internetuppkopplingar.
 • Franchise är en affärsmodell (och företagsmodell) där en person eller företag (franchisegivaren) licensierar sin affärsidé, varumärke och/eller system till en annan person eller ett företag (franchisetagaren) i utbyte mot en avgift och en del av intäkterna. Franchise är vanligt inom snabbmatsbranschen, men förekommer även inom andra branscher som hotell och resebyråer.
 • Dropshipping-affärsmodellen innebär att företaget inte har en egen lagerhållning utan i stället samarbetar med en tredjepartsleverantör som sköter lagerhållningen och leveransen av produkterna till kunden. Fördelen med denna affärsmodell är att företaget kan minska sina kostnader och risken för lageröverskott, men det finns också en risk för förseningar eller problem med leveranser.
 • Freemium är en affärsmodell där företaget erbjuder en grundläggande version av sin produkt eller tjänst gratis, men tar betalt för mer avancerade funktioner eller tillägg. Detta används ofta inom app- och programvaruutveckling, där företaget hoppas att användarna ska uppgradera till den betalda versionen efter att ha testat den gratis versionen.
 • Abonnemangsaffärsmodellen innebär att kunderna betalar en återkommande avgift för att använda företagets produkt eller tjänst. Detta är vanligt inom bland annat mediebranschen, där prenumerationsbaserade modeller används för att få tillgång till streamingtjänster.

Utveckla din affärsmodell

Ofta är företags befintliga affärsmodeller väl rotade men när man skapar nya intäktsströmmar, innoverar, transformerar, skapar ny teknologi eller ser över sin affärsmodell kan den gamla affärsmodellen eller styrningsfilosofin utmanas, ersättas eller förbättras.

Företagarna ger dessa fem tips på hur du ska utveckla din affärsmodell:

1. Fråga dig vad som händer om ni inte anpassar er till förändringen och utmana era USP:ar.

2. Var ödmjuk och inse att ni kanske inte förstår allt vid förändring.

3. I stället för att sträva efter för mycket kan ni använda verktyg som Business Model Canvas för att få överblick över företagets aktiviteter och ”skruva på det ni har”.

4. Ledarskapet är centralt för att våga utmana det etablerade sättet att jobba och tänka. Det är viktigt att chefer är ödmjuka och lyhörda.

5. Fokusera på kundernas beteende och hur teknikförändringen kan påverkar kunder.

Ytterligare tips: Business Model Canvas är en modell för att skapa och visualisera affärsmodeller. Den består av en enkel och översiktlig mall som används för att definiera och beskriva alla olika komponenter som ingår i en affärsmodell: Kundsegment, värdeerbjudande, kanaler, kundrelationer, intäktströmmar, nyckelresurser, nyckelaktiviteter, nyckelpartners och kostnadsstruktur.

3 sätt att tänka nytt kring din affärsmodell

 • Affärslogik: Detta är företagets sätt att göra affärer. Det handlar om hur företaget tjänar pengar, vilka aktiviteter det gör, hur det använder sina resurser, och hur det hjälper sina kunder. Denna logik bör vara en klar del av företagets affärsmodell.
 • Företagets plats i värdekedjan: Företaget är en del av en större kedja som sträcker sig från dem som levererar råmaterial till de som köper slutprodukten. Var företaget passar in i denna kedja kan påverka hur det gör affärer. Till exempel, ett företag som gör en slutprodukt kommer att ha en annan affärsmodell än ett företag som erbjuder en tjänst med hjälp av den produkten. Det är viktigt att veta var företaget passar in i denna kedja.
 • Företagets konkurrensstrategi: Detta är företagets plan för att vara bättre än sina konkurrenter. Det kan innebära att erbjuda unika produkter eller tjänster, sälja liknande produkter eller tjänster för mindre pengar, eller fokusera på en specifik grupp av kunder. Denna strategi påverkar hur företaget hjälper sina kunder och tjänar pengar, och det är en viktig del av affärsmodellen.

För att inkludera dessa saker i affärsmodellen, behöver du först bestämma företagets affärslogik, dess plats i värdekedjan, och dess konkurrensstrategi. Därefter bör du inkludera dessa delar i beskrivningen av företagets affärsmodell och inkludera hur dessa delar ska utvecklas.

Branschanpassa din affärsmodell

Det är viktigt att notera att varje bransch kan ha en rad olika affärsmodeller beroende på företagets storlek, mål och konkurrenssituation. Exempelvis:

 • Tjänste- och konsultföretag: Tim- eller projektbaserade avgifter, abonnemangsmodeller eller provisioner på resultaten.
 • Bank och finans: Ränteintäkter, provisioner, handelsintäkter och avgiftsbaserade tjänster.
 • Handel och distribution: Grossist- och detaljhandelsförsäljning, dropshipping, e-handel och franchising.
 • Idéburna organisationer: Medlemsavgifter, bidrag, sponsring och försäljning av relaterade produkter eller tjänster.
 • Tillverkande industri: Produktförsäljning, licensiering av teknik och design, och kontraktstillverkning.
 • Transport: Frakt- och logistiktjänster, passagerartransport, och samåkningstjänster.
 • Energi och återvinning: Försäljning av energi, återvunnet material, och avfallshanteringstjänster.
 • Fastighetsbolag: Hyresintäkter, fastighetsförsäljning och fastighetsförvaltningstjänster.

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: