Vad är ett beslutsstöd?

Ett beslutsstöd (Decision Support) är olika metoder som stödjer beslutsfattande genom att samla in, förädla och presentera data och information. Definitionen tydliggör att det är människor, och inte datorer, som fattar besluten.

Beslutsstöd illustration

Beslutsstödsystem används för att omvandla verksamhetsdata till rapporter, dashboards och insikter, som ledningen och chefer kan fatta beslut baserat på. Målet med användandet av beslutsstöd är att omvandla den information och data som sparas i verksamhetssystem till beslutsunderlag, som stödjer och förbättrar verksamheten.

I vissa fall och beroende på vilken teknik som används kan beslutstöd utgöras av olika former av regelbaserad Artificiell Intelligence. Det vanligaste är dock fortfarande att beslutsstöd är synonymt med beslutstödssystem, som används för att utvinna och presentera data.

Beslutstöd kallas på engelska ofta för Business Intelligence, och på svenska även för expertsystem, men det begreppet är inte lika vanligt inom verksamhetsstyrning.

Vad gör ett beslutsstöd?

Ett bra beslutsstöd samlar data och gör den tillgänglig genom tydliga nyckeltal som berättar för dig och din verksamhet vad som hänt, varför det hände, och ibland också vad som kan förväntas hända. När du har den informationen är det lättare att styra mot uppsatta mål.

Om du arbetar i en verksamhet med stora datavolymer är det svårt att skaffa sig en bra överblick och beslutsunderlag. Speciellt om integrationer mellan verksamhetssystemen saknas. Här kommer beslutsstödet in i bilden.

För att effektivt och kvalitetssäkrat kunna utvinna och förädla data till information som går att agera på behövs ett datalager. Ett datalager är en form av databas som är utformad för att underlätta urval, bearbetning och analys av data från flera verksamhetssystem. Ett bra beslutsstödsystem inbegriper även ett datalager.

Beslutsstödet samlar då in din data från de olika systemen och förädlar den till information som är betydande och som du kan agera på och fatta beslut kring. Beslutsstödet innebär i praktiken att strategisk planering, budgetar och prognoser hänger samman och möjliggör uppföljning, analyser och insikter, som i slutändan ligger till grund för beslut.

Dagens vd:ar och styrelser säger att de vill att en CFO och ekonomifunktionen ska ge beslutsunderlag i realtid och med hjälp av data, enligt McKinsey.

Exempel på olika delar i ett beslutsstöd

Hypergene är ett bra exempel på ett beslutsstöd eftersom det är en helhetslösning som täcker de områden ett beslutstöd bör täcka.

Strategisk planering

Digitaliserar den strategiska planerings- och uppföljningsprocessen. Planer kan enkelt definieras och delas med organisationen. Medarbetare på alla nivåer kan bidra i genomförandet av initiativ och aktiviteter i harmoni med strategin.

Budget och prognos

Genom att automatisera processer och involvera organisationen i planeringsarbetet skapas förutsättningar för ökad effektivitet, förbättrad kvalitet och i förlängningen bättre beslutsfattande.

Beslutsstödet ger här förutsättningar för en bättre planering där du kan arbeta med rullande och dynamiska planeringsmodeller, optimerade för just ditt företags planering.

Analys och insikter

I den här delen av beslutsstödsmjukvaran görs analyser, och här hittar du rollbaserade portaler och skapar samarbete. I takt med att datavolymer växer exponentiellt, och att information ofta isoleras till olika systemlösningar, blir det allt viktigare att förse beslutsfattare med samlad, sammanhållen och tillförlitlig information. Du får information till rätt person genom rollbaserad åtkomst till vyer.

Verksamhetsrapportering

Många organisationer lägger onödig tid och kraft på att sammanställa och distribuera återkommande rapporter som ledningsrapporter, styrelserapporter, månadsrapporter eller olika typer av operativa rapporter. Ofta är informationen spridd i olika osammanhängande systemstöd eller i Excel-filer.

I stället för att manuellt behöva ta fram information från olika källor och kvalitetssäkra data till rapporterna ger beslutstödet dig möjlighet att i stället automatisera återkommande rapporteringsprocesser.

KPI-uppföljning

I takt med att informationsvolymer växer blir det svårare och viktigare för chefer och medarbetare att kunna fokusera på den övergripande målbilden och de styrande nyckeltalen kopplade till målbilden. Då kan de fatta beslut och agera i rätt riktning. Ett beslutsstöd gör verksamhetsdata till styrande KPI:er som kan delas med beslutsfattare.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: