Verksamhetsplan för myndigheter

I applikationen kan myndighetens uppdrag och strategiska mål brytas ner till konkreta mål för olika organisatoriska nivåer. Övriga delar av organisationen tar ställning till och definierar de ytterligare mål och aktiviteter som behövs för att uppnå de övergripande målen. Till målen kan nyckeltal kopplas för kontinuerlig mätning för att säkerställa att målen nås.

Hypergene Verksamhetsplan ger stöd i hela kedjan från instruktion och regleringsbrev, verksamhetsplanering till genomförande och uppföljning av uppsatta mål. Med applikationen hålls hela verksamhetsstyrningen samman och det blir lätt för beslutsfattare att se den röda tråden.

Applikationen stödjer alla förekommande styrmodeller inom myndigheten och har en stor flexibilitet för att sätta upp olika modeller. Exempelvis kan en årlig verksamhetsplan i både text och siffror skapas för olika nivåer inom en organisation. Riskanalys kan hanteras integrerat i planerna eller i separata riskplaner.

En tydlig röd tråd

I applikationen bryts finansiella mål och resultatmål ner till verksamhetsmål för olika organisatoriska nivåer. Övriga delar av organisationen tar ställning till och definierar de ytterligare mål och aktiviteter som behövs för att uppnå de övergripande målen. Till målen kopplas nyckeltal för kontinuerlig mätning för att säkerställa att målen nås.

I lösningen hänger hela verksamhetsstyrningen samman med en röd tråd. Medarbetare i organisationen kan enkelt se hur aktiviteter och åtaganden bidrar till att gemensamma mål uppnås. Mål som satts på övergripande myndighetsnivå kan brytas ner till verksamhetsnära mål och följas via nyckeltal. Flexibiliteten gör det dessutom möjligt att använda modeller och begrepp som redan är inarbetade i myndigheten.

Integrerad uppföljning

Nyckeltalens utfall hämtas automatiskt från verksamhetssystemen vilket ger en effektiv uppföljning. Allt möjliggörs av applikationernas integrationer med verksamhetssystemen, men utfallsvärden kan även matas in manuellt. Alla nivåer i organisationen kan dessutom kommentera sina resultat.

I bland annat styrkort, textdokument och rapporter finns det sedan möjlighet att jämföra aktuell status med planerade mål. Uppföljningsrapporter som månads- och tertialrapporter kan anpassas till de behov som finns.

Erfarenhet av statlig verksamhetsplanering

Hypergenes verksamhetskonsulter har lång erfarenhet av praktiskt arbete med statlig verksamhetsplanering. De vet vikten av att få styrmodellerna väl förankrade i det dagliga arbetet i verksamheten och att åstadkomma en effektiv sammanlänkning av myndighetens kvalitetsarbete med myndighetens övergripande verksamhetsplan.

Kundcase