Videoarkiv

I olika korta filmer kan du lära dig mer om hur din ekonomi- och verksamhetsstyrning kan förbättras med hjälp av Hypergene. Presentationerna är filmade från intervjuer och i anslutning till seminarier.

Om Hypergene

Hypergene på 3 minuter

Studier visar att nio av tio organisationer, i större eller mindre utsträckning, misslyckas med att genomföra sin strategi. Bland utmaningarna finns oklara mål, överväldigande informationsmängder och komplexa IT-system som ofta fyller isolerade och skilda funktioner. Resultatet blir att ledningsgrupper och medarbetare saknar en gemensam och relevant helhetsbild av såväl strategier, mål och riktning som läget just nu.

Är din organisation en av dem? I så fall rekommenderar vi "Hypergene på tre minuter" där vi visar hur ett bra beslutsstöd kan göra så att din organisation lyckas med sitt strategigenomförande.

Hypergene produktdemo på 10 minuter

Intresserad av att se mer av Hypergenes molnbaserade produkt? I den här filmen får du en snabb och övergripande genomgång av de mest centrala delarna.

Verksamhetsrapportering

De flesta organisationer producerar regelbundet rapporter där data från olika källor ska samordnas med analyser gjorda av nyckelpersoner runt om i organisationen. Det kan vara månadsrapporter, delårsrapporter, årsredovisningar och kvalitetsrapporter.

Att ta fram dessa rapporter förutsätter ofta att man klipper ut tabeller och diagram från olika system och klistrar in dem i dokument där man sedan får formatera om data för att få ett enhetligt och korrekt utseende. Därefter mejlas dokumenten ofta fram och tillbaka i organisationen i flera olika versioner. Detta är tidsödande och skapar lätt fel - vi visar hur man kan effektivisera arbetet med verksamhetsrapportering genom en rad funktioner, mallar och lösningar.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 kräver i regel en tydlig struktur och ett synligt ansvar ute i verksamheterna. Många organisationer efterfrågar möjligheter att dra nytta av digitalisering inom just detta område och här kan Hypergene vara till stor hjälp. Med hjälp av smarta funktioner som t.ex. årshjul, planer, riskanalys, åtgärder, verksamhetsrapportering och integration mot processkartor erbjuder Hypergene en mycket kraftfull applikation.

I den här filmen på ca 13 minuter går vi igenom bakgrunden till SOSFS 2011:9. Vi sammanfattar ett införande i tre övergripande steg och avslutar med en praktisk demonstration av funktioner och nyttoeffekter.

Växel: +46 (0)40-661 10 00