Kvalitet och rapport för universitet och högskolor

I verksamhetsstyrningen återkommer olika former av rapportering och det systematiska kvalitetsarbetet. Genom Kvalitet & rapport underlättas arbetet genom en rad användbara funktioner som går att installera oberoende av varandra och kombinera med övriga delar av Hypergene.

 Exempel på funktioner

  • Verksamhetsrapportering. Funktioner för periodisk rapportering stödjer uppläggningen av exempelvis månadsrapporter samt underlag för delårsrapporter och årsredovisning. Funktionen effektiviserar och höjer kvaliteten i hela rapporteringsprocessen. Se gärna en kort video om verksamhetsrapportering här.
  • Stödfunktioner för systematiskt kvalitetsarbete gör det möjligt att effektivt sätta upp processer för planering, uppföljning och analys av kvalitetsarbetet.
  • Enkäthanteringen bearbetar effektivt resultatet från olika enkäter och presenterar resultaten på ett överskådligt sätt. Enkätsvar kan omvandlas till nyckeltal som används för målstyrning, rapportering och jämförelser.
Kundcase