"Redan från början har kommunerna varit en viktig kundgrupp”

Theres Nordblad har haft många roller innan hon blev chef för Hypergenes konsultorganisation, både inom näringslivet och på kommuner som Stockholms stad. Business controller, verksamhetscontroller och utvecklingschef är några exempel. Idag ansvarar hon för beslutstödskonsulterna och därmed leveransen till kunderna – däribland ett 80-tal kommunkunder.

theres nordblad hypergene leveranschef

Hypergenes systemlösning för kommuner fokuserar på ekonomi- och verksamhetsstyrning. Inte minst inom budgetsystem som skapar nya förutsättningar för ekonomisk planering och kontroll. Att det dessutom – om man vill – går att integrera och kombinera den ekonomiska styrningen med mål- och kvalitetsstyrning och verksamhetsanalys har gjort lösningen populär.

När Hypergene ska implementeras hos kunderna är beslutsstödskonsulterna med i projektet. Ungefär hälften av dem har djup verksamhetskunskap från kommunsidan. Både från de många kommunkunderna och från arbete på kommuner. Konsulterna agerar rådgivare och tar med sig best practice från kommun till kommun.

Hur kommer det sig att så många kommuner valt Hypergene?

”Redan från början har kommuner varit en viktig kundgrupp. Att vi fick många förtroenden från start bidrog till att vi snabbt kunde standardisera och paketera lösningen. Nu har vi effektiva och välbeprövade applikationer för budget och prognos, skola, vård och omsorg, personal och så vidare.

Över tiden har vi sett att nästan alla väljer att ha den ekonomiska styrningen som grund. Sedan bygger de på med fler applikationer. 90 procent av kommunkunderna har applikationen Budget och prognos. Den ses som ett tryggt val både när det gäller lösning och kompetens i leveransen.”

Theres Nordblad har arbetat inom kommunsektorn i över tio år och har gedigen erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning. Hon började sin som ekonom, och arbetade med analyser, uppföljning och prognoser av ekonomiska data

Det innebar fokus på nyckeltal; såsom antal belagda platser på ett äldreboende, vårdtyngd, antal elever, ekonomi- och personalnyckeltal. För att föra verksamheten framåt kopplades nyckeltalen ihop med det strategiska arbetet och mål- och budgetarbetet.

Vad hade du för tankar kring systemlösningar från tiden du arbetade på kommun?

”För mig blev det tydligt att det var viktigt att ha ett och samma system för all uppföljning av sin verksamhet. Inte minst märktes att det fanns mycket tid att frigöra genom att ha både ekonomidata och budget- och prognosmöjlighet i en och samma lösning. Då kunde man ju i stället ägna mer tid åt att analysera och förbättra verksamheten, i stället för att sitta och räkna fram siffrorna i olika Excel-blad.”

Under sina första år som ekonom på Botkyrka kommun fick Theres möjlighet att ansvara för ett pilotprojekt där just ett beslutsstödsystem testades. Där väcktes också intresset att se helheten av en verksamhet.

”Det var då jag kom i kontakt med Hypergene, och uppenbarligen fastnade jag för möjligheterna med det systemet. Efter flera år på Hypergene som projektledare saknade jag alla spännande frågor i kommunvärlden, och landade då som utvecklingschef inom Stockholms stad. Där hade jag nog blivit kvar om det inte hade öppnats nya möjligheter på Hypergene.

Jag kom då tillbaka hit och efter en tid som produktchef för Hypergene Kommun är jag nu chef för hela konsultverksamheten, eller Expert Services som vi kallar det. För det är precis vad det handlar om, konsulter som är experter på verksamhetsstyrning samtidigt som de är experter på hur verksamhetsstyrningen optimeras i Hypergene-produkten. Inte minst hos alla våra kommunkunder, stora som små.”

Hypergene Kommun Budget och prognos största fördelar

Generellt när man pratar beslutsstödsystem handlar det om att få ihop helheten i en och samma lösning för att kunna analysera verksamhetsdata, volym och mål effektivt. Tiden du sparar på att ha allt i samma lösning kan du i stället använda till att proaktivt analysera och jobba med förbättringar.

Hypergene Kommun Budget och prognos största fördelar, enligt Theres:

  • Hypergene Budget och prognos är en standardiserad lösning, vilket underlättar införandet och samarbetet för kunden.  
  • Standardiseringen skapar bättre förutsättningar för en högre datakvalitet och förenklar integrationer med andra ekonomiverktyg och ekonomisystem (exempelvis UBW och Agresso).
  • En stor fördel med enhetligheten, som du når, är att alla chefer gör på samma sätt. Det innebär kortare ledtider, att alla jobbar enligt samma process och har samma innehåll att förhålla sig till på alla nivåer. Ingen har olika data och det minskar risken för felaktiga data. Detta skapar bättre beslutsunderlag för chefer runt om i verksamheten.
  • Enkelt utformad design i ett lättanvänt verktyg gör att sällananvändare trivs med verktyget. De förifyllda värdena hjälper dig med scenarios och prognoser, då slipper du sitta och räkna. Det ger dig svaret på: ”Om det fortsätter så här kommer prognosen leda till det här.”
  • Budgetering och planering är en stor del i arbetssättet inom verksamhetsstyrning. Det är viktig att ha ett gemensamt flöde och arbetssätt i hela organisationen när det gäller budget- och prognosarbetet. 
  • Budgetmässigt utgår du ifrån verksamhetsdata i stället för att bara räkna utifrån belopp. Du kan använda volym och drivare. Det finns formler som hjälper dig fylla i fält per automatik, vilket gör det vardagliga arbetet lättare.
  • Supporten är väl insatt i den standardiserade budget- och prognoslösningen, vilket ger dig ännu snabbare återkopplingar och lösningar av supportärenden.
  • Implementationsprojektet är en gemensam process och man bör som beställare ha koll på vad man vill ha och tidigt sätta upp milstolpar tillsammans med leverantören. Referensgrupper är bra, och styrgruppen är väldigt viktiga för att driva på.

Hypergenes mjukvara ger dig underlag för beslut genom att samla in och presentera data från verksamheten för ledningen, chefer och för dig som behöver ha koll på verksamhetsstyrningen. Hypergene hjälper dig fatta beslut, styra mot mål och nå en högre nivå av prestation och effektivitet. Ta en snabbtitt på en kort videodemo här!

Hypergene för kommuner och regioner