Maskininlärning och artificiell intelligens

Som en ledande aktör inom planering, uppföljning och analys ser Hypergene att potentialen för maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI) inom finansiell, operativ och strategisk planering, analys och rapportering är stor. Prediktiva analystekniker som regressionsanalys, tidsserieanalys och maskininlärning kan användas i finansiell planering för att förutsäga trender, identifiera möjligheter och risker och optimera resursallokering. Så kallad ”natural language processing” och generativ AI för textgenerering kan användas för att analysera data, omvandla data till beskrivande texter och t.ex. producera uttalanden och rapporter.

Genom att använda AI-teknologier kan vi leverera mer exakta insikter som går att agera på i realtid. Hypergenes plattform bygger på strukturerad data och solida API:er, vilket gör att våra kunder kan ansluta till och använda externa AI-verktyg som en integrerad del av lösningen.

Maskininlärning och artificiell intelligens kan effektivisera och förbättra processer och analyser inom bland annat följande områden:

Prediktiv planering och analys

Hypergene erbjuder redan omfattande stöd för att effektivisera verksamhetens planeringsprocesser, bland annat genom förladdning av förslagsdata till prognoser. Förslagsdata kan baseras på historisk planering eller utfallsinformation, som i sin tur kan justeras – till exempel utifrån antaganden om intäkts- eller kostnadsutveckling. På liknande sätt kan t.ex. pris- och volymantaganden göras när man använder drivarbaserade planeringsmodeller.

Till detta kan matematiskt och statistiskt förbättrade modeller kopplas, till exempel modeller som skapar förslagsdataserier eller benchmarkrelaterade jämförelseserier via regression eller statistisk interpolation. Benchmarks mot interna eller externa datamängder används idag av flera kunder, bland annat inom fastighetsbranschen, där jämförelser görs både internt (mot andra enheter) och mot öppet tillgängliga jämförelsedata (externt).

Dessutom kan integrerad ML ytterligare förbättra precisionen i planeringsprocesser och förmågan att analysera stora mängder data.

Datatolkning och maskingenererad textinformation

AI kan också tillföra stora värden genom maskingenererad text (generativ AI) baserat på tolkning av data. Detta kan innefatta textbeskrivningar och analyser av större eller mindre dataserier – till exempel resultatdata jämfört med mål- eller planeringsdata och trenddata. Tolkning och kommunikation av information kan automatiseras avsevärt, inte minst inom Hypergenes lösning för verksamhetsrapportering.

Ytterligare ett exempel är textbeskrivningar av utfallsdata jämfört med planeringsdata – där AI både kan sammanfatta den ekonomiska analysen och – i texten – beskriva orsaken till avvikelser. Genom att använda generativ AI kan man därmed spara mycket tid vid skapandet av analyser och rapporter.