Agil finansiell planering

Agil finansiell planering handlar om att snabbt kunna ställa om ditt företags finanser. Att snabbt kunna byta fokus och lägga om finansiella planer på ett flexibelt sätt är en konkurrensfördel idag. I det här inlägget får du reda på grunderna i den agila finansiella planeringen och var du bör börja din förändringsresa.

Illustration av agil finansiell planering

Möjligheten att kunna vrida och vända på utgifter, skapa en hållerbar kostnadsstruktur och snabbt lägga om resurser är viktigt i finansiella planering generellt, och blir mer utmanande när du arbetat med agil finansiell planering.

Agil finansiell planering står inte ensam

Att kunna vara agil i sin planering var en god idé redan innan pandemin. Det har alltid varit viktigt att kunna svara upp mot förändringar snabbt och kunna säkerställa att din organisation är affärsmässigt motståndskraftigt. Däremot har det för många nu blivit tydligt att en förmåga att snabbt kunna ställa om blivit affärskritiskt.

Den agila verksamhetsstyrningen och den agila finansiella planeringen hänger tätt samman. För i de flesta fall kräver en övergripande kursförändring att du också snabbt måste kunna ställa om finanserna.

På vägen mot en agil finansiell planering behöver du oftast se över och anpassa prognosprocessen, nyckeltal, mål, rapportering, riskhantering och, om du vill, börja arbeta med finansiell scenarioplanering.

Det är däremot inget du behöver hoppa ner i med båda fötterna. Det finns verktyg som du kan växa in i, men se gärna planeringen som en helhet redan från början.

Att ditt företag blir mer agilt i sin finansiella planering och/eller i sin strategiska planering innebär inte att de företagsövergripande (långsiktiga) målen blir mindre viktiga. Det handlar om att se att vägen till målet inte är rak och vara beredd på att anpassa din planeringsprocess.

Målet med din agila finansiella planering

Ett av de viktiga målen med en agil finansiell planering är att ha förmågan att vara snabb till förändring när det krävs. För att det ska vara möjligt vinner du på att kunna se och kunna förstå verksamheten och er rörelse framåt tydligare. I det ingår också att kunna blicka längre fram i din planeringsprocess.

I praktiken vill du nå en dynamisk, rullande och verksamhetsstödjande process, eller om du vill se en större lösning; en lösning kopplad mot affärsplaneringsprocessen där du styr din finansiella-, operativa och strategiska planering i ett verktyg, och hämtar kvalitetssäkrade data från flera källsystem (exempelvis affärssystem, ekonomisystem och personalsystem).

Budgeten som första steg

Det logiska första steget för de flesta är att börja med budgeteringen. Det kommer hjälpa dig fatta beslut kopplade till exempelvis kassaflöde och likviditet, och andra viktiga finansiella KPI:er.

Paradoxalt nog kommer (eventuellt) en av effektvinsterna med att gå över till agil finansiell planering bli att du slipper budgetar som inte behövs.

Istället kommer du sannolikt vilja kombinera rullande utfall (actuals) med rullande prognoser (forecast) och gå från kontobaserad budgetering till att istället arbeta med verksamhetsnära drivare.

Detta hjälper dig inte bara till ett effektivt prognosarbete, det hjälper dig också att se de tidiga varningssignalerna. Med dessa delar på plats kan du också börja arbeta mer effektivt med olika scenarios som ger dig en bättre bild av framtiden.

Ett effektivt samarbete mellan de som deltar i budgetprocessen är också en förutsättning för att din finansiella planering ska kunna bli ”agil”. Även för det ändamålet finns vinster med att arbeta med drivare som ligger nära ditt företags verksamhet (affär). De gör den finansiella planeringen mer begriplig för dina kollegor på alla nivåer och skapar ett högre engagemang och ansvarstagande.

Verktyg för agil finansiell planering

Ett rollbaserat och webbaserat system, med en hög grad av automation och integrationer med källsystem kommer att vara viktigt i ditt förändringsarbete mot en agil finansiell planering.

Du vill att informationen ska vara trovärdig och finnas tillgänglig för rätt person, på rätt sätt och vid rätt tid för att hen ska kunna göra sitt arbete effektivt. Systemet kommer då att hjälpa dig med både kommunikation och samarbete samtidigt som det utgör ett relevant beslutsunderlag.

Det hjälper dig också skapa förståelse i verksamheten, då användare exempelvis kan se trender, visualiserade data, information och förstå vad de ska göra, och hur de bidrar. Ni kommer också gemensamt kunna komma ifrån manuella rutiner och kvalitetsbrister.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: