Strategisk styrning: Tänk om, tänk nytt

Strategisk styrning handlar om din långsiktiga planering, strategins genomförande och hur genomförandet följs upp. Resultatet uppnås genom de planer, processer och aktiviteter som ledningen beslutar om – men framför allt hur väl de skapar förståelse och engagemang bland medarbetarna för att nå målen.

illustration av strategisk styrning

Hur väl strategier omsätts i praktiken har alltid varit avgörande för hur väl verksamheter utvecklas, möter nya konkurrenter och tar marknadsandelar. Detsamma gäller verksamheter i offentlig sektor; men då mer i termer hur väl de levererar utifrån sitt uppdrag eller levererar värde till sina brukare.

Efter pandemin är det många som fått anledning att reflektera över sin strategiska styrning. I flera fall har det till exempel blivit tydligt att affärsmodeller behöver utvärderas, att strategin i stort kan behöva utvecklas eller att organisationen behöver arbeta mer agilt för att lättare kunna ställa om när förutsättningarna kastas om.

Dessutom finns en rad trender som blivit viktigare att förstå och förhålla sig till, inte minst inom områden som digitaliseringen och hållbarhet.

Är du på väg att se över er strategiska styrning? Då kommer här några punkter att reflektera över.

7 sätt att tänka om kring din strategiska styrning

1. Fundera över sättet strategin tas fram. Ser du resultaten i vardagen eller har strategin stannat på ritbordet? Kanske behöver medarbetarna involveras tidigare och kanske behöver strategin på ett tydligare sätt utgå från kunderna, brukarna eller verksamhetens syfte. Först då skapas engagemanget bland medarbetarna.

2. Utvärdera om kundbehoven eller omvärlden förändrats på ett sätt du inte trodde för två år sedan. Se om det finns nya tillväxtmöjligheter och intäktsströmmar för ditt företags portfölj, skapa innovativa affärs- och marknadskampanjer i prioriterade affärsområden och fundera på vad som kan förändra läget i din bransch.

Detta angreppssätt kallar McKinsey för “strategy inserts” (utanför-boxen-strategiinjektioner).

3. Säkerställ att strategin svarar mot era viktigaste utmaningar, men också att de utgår från förändringar i omvärlden och drar nytta mot era resurser och kompetenser. Vid behov; omfördela resurser till tillväxtområden och investera i kapacitetsutveckling.

Se också till att ni har förutsättningar att agera snabbt när det krävs. För det krävs möjligheten att tidigt fånga signaler både utifrån och från den egna verksamheten. Dessutom behöver ni verktyg för att effektivt kunna lägga om er planering.

4. Inventera era risker och skapa scenarios för din ekonomiska och operativa planering. Säkerställ också att strategi, affärsplanering, mål och aktiviteter hänger ihop i en röd tråd – och att affärsplaneringen och den ekonomiska planeringen hänger ihop. Först då har du ett holistiskt perspektiv.

5. Var först! Att ligga före branschen trendmässigt är en kraftfull spak som ledningen kan dra i, för att nå ekonomisk framgång. Något som poängteras i McKinseys bok Strategy Beyond the Hockey Stick: People, Probabilities, and Big Moves to Beat the Odds.

6. Gör strategin kommunikativ: Det är först när du kan förklara och visualisera strategin för medarbetarna som engagemanget skapas. Därför kan det vara värt att redan i strategiarbetet fråga sig om det som diskuteras har potential att förstås och omsättas i vardagen.

7. Arbeta datadrivet: Enligt en undersökning som McKinsey gjort tror 80 procent av de ledningsgrupper att deras produkt sticker ut i jämförelse med konkurrenterna, men endast 8 procent av kunderna håller med. Du behöver en bra bild av verkligheten för att kunna se framåt, bakåt och inåt.

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: