CFO-rollen förändras

Här får du reda på vad en CFO gör, vad som är ”nytt” kopplat till rollen och vad en CFO borde ha i tankarna framåt. Du kommer gilla det du läser om du gillar digitalisering, effektivisering, data, planering och bättre beslut.

Kvinna pratar i telefon och kollar på klockan

Vad gör en CFO?

Som CFO (Chief Financial Officer) eller ekonomichef har du ansvar för ekonomifunktionen och ekonomiavdelningens personal. Inte sällan har du även ett mer övergripande ansvar kring många av verksamhetens processer och stabsfunktioner.

Du sitter oftast i ledningsgruppen och ansvarar för företagets ekonomi. Det betyder att du leder ekonomiavdelningens arbete, är ansvarig för ekonomisk planering, hanterar risker, skapar ekonomiska styrdokument, policyers, styrsystem, kontrollsystem och övergripande planeringsprocesser. Du administrerar vanligtvis även styrelsens arbete.

En CFO är ansvarig för att företagets resultat sammanställs och rapporteras, prognoser, bedöma lönsamhet och ansvara för finansieringen. Men också ansvar för att verksamhetens chefer och beslutsfattare har rätt förutsättningar för att ta ekonomiskt ansvar för sin del av verksamheten.

Hur ser CFO-rollen ut historiskt sett?

Historiskt sett har ekonomichefen varit den som har fakta kring hur det har gått för företaget. Det har alltså varit en roll som blickar tillbaka och rollen har mestadels varit associerad med resultat, budget och redovisning.

Rollen är långt bredare idag och en CFO står numer inför andra trender och utmaningar, och ett bredare ansvarsområde. CFO-rollen är idag mer framåtblickande med fokus på att planera, analysera och prognostisera företagets ekonomiska utveckling, i stället för att enbart rapportera historiska data.

Idag har en CFO också ett mer övergripande ansvar och jobbar ofta nära VD inom frågor som gäller affärsplanering och styrelserapportering.

Vad är nytt i CFO-rollen?

CFO-rollen blir mer digital, affärsinriktad och kunskaper om verksamheten blir viktigare. Att klara den omställningen utan att tappa fokus på de grundläggande delarna om finansiell planering och uppföljning kan vara en utmaning.

En del av lösningen är att bredda kompetensen hos såväl CFO som på ekonomiavdelningen, liksom att i vissa fall utöka med fler roller i takt med att ansvarsområdet växer.

Ofta vill en CFO effektivisera och transformera stödet för hur de planerar och leder sina verksamheter. Både på ekonomiavdelningen och företagsövergripande. Den ökade globala konkurrensen driver på denna trend, liksom behovet av att snabbt kunna styra om planeringen om omvärlden förändras.

Teknik, nya arbetssätt och nya affärsmodeller ses som möjligheter som bidrar till att jobba smartare. I skuggan av pandemin har vikten av scenariohantering blivit allt viktigare, man behöver en djupare förståelse kring hur olika scenarios påverkar företagets ekonomiska utveckling.

Den snabba förändringstakten i samband med oförutsedda händelser ökar komplexiteten i planeringsarbetet. Idag vill en CFO att företaget har möjlighet att vara och fatta snabba decentraliserade beslut baserade på insikter hämtade ifrån kvalitetssäkrade data.

Eftersom verkligheten vi lever i blir snabbare och mer komplicerad ställer det krav på att planeringsarbetet ska kunna planeras om och uppdateras när ny information eller nya data leder till nya insikter.

Det leder till att även målbilder behöver kunna justeras. Nya mål, KPI:er och budgetar kan då behöva arbetas fram eller uppdateras. Det förändrar även analyserna, och uppföljningsarbetet och åtgärder kopplade till analyserna. Det är mycket som ska hänga med i CFO:ens nya agila, strategiska och finansiella planering.

Rullande prognos är något som många CFO:er står inför. De traditionella prognoserna sträcker sig normalt till verksamhetsårets slut, precis som årsbudgeten. De rullande prognoserna rullar sitt tidsfönster framåt, vilket oftast är 12, 24 eller 36 månader.

Rullande prognoser ger bolagets ledning bättre möjligheter att styra företagets utveckling på längre sikt än innevarande verksamhetsår, man kommer snabbare att kunna ”gasa eller bromsa”. Detta blir mer och mer eftertraktat på många företag och ställer nya krav på CFO:er gällande exempelvis stödsystem och indata.

Vad borde en CFO tänka på?

Planera och besluta utifrån data

Ditt företag kommer behöva tänka mer holistiskt kring planering, uppföljning och analys. Ni kommer behöva samla data från flera källor, utgå ifrån verksamhetens förutsättningar och kommunicera insikter kontinuerligt.

“Siffror ljuger inte” är en gammal sanning som ger CFO:er trovärdighet. Numer bör CFO:n inkludera “data” i sitt dagliga arbete och i denna sägning.

Att samla data via integrationer, omvandla data till nyckeltal och information, och att få ut rätt beslutsunderlag till rätt person blir allt viktigare. Effektiv visualisering blir då en nyckelfaktor för att beslutsfattare på ett enkelt sätt ska kunna ta till sig underlag.

Planera för hela verksamheten

Verksamhetsstyrning och ekonomistyrning begränsas inte längre till ekonomiavdelningen, utan har snarare integrerats i hela organisationen. Utvecklingen kommer accelerera när fler verksamheter inser att det är så man bör arbeta för att öka effektiviteten och precisionen i styrnings-, planerings- och rapporteringsarbetet.

För ekonomiavdelningen och CFO:en betyder det att ekonomiavdelningen och verksamheten närmar sig varandra, behovet av rätt teknik ökar och ekonomiavdelningen blir mindre, effektivare och mer strategisk.

Bygg förmåga

Att bidra till nya förmågor och kompetenser är ett bra exempel på hur en CFO kan agera proaktivt utanför traditionella ansvarsområden. Detta för att långsiktigt bidra till effektivitet och att verksamheten har förutsättningarna att arbeta mot sina mål.

När det finns ett bra beslutsunderlag bör därför en CFO agera i samråd med andra för att bygga nya förmågor i företaget genom att identifiera möjliga investeringar (exempelvis i personals kompetens) som skapar värde och hantera resursplanering kopplat till vilka förmågor som behöver byggas.

Byggandet av nya förmågor ska ses som något som är ständigt pågående, där CFO:n även kan hjälpa till att definiera framgång med hjälp av mätbarhet och mål.

Snabbt, sammankopplat och enkelt är rätt

Agil planering och ett decentraliserat beslutsfattande blir avgörande för att ge medarbetarna förutsättningar att styra verksamheten effektivt. Speciellt i förändringsarbete och oroliga tider.

Se till att ekonomiska begrepp och innebörden av de viktigaste målen och nyckeltalen betyder samma sak på företaget. När det pratas olika språk skapas missuppfattningar och kommunikationen haltar. Konsekvensen blir att en minskad kraft i styrningen av företaget.

Både ledningsgrupper och medarbetare förväntar sig sammankopplade system och processer i syfte att öka graden av samarbete. Här är säkra och användbara system där olika data samverkar det rätta valet för en CFO.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: