"Stena Fastigheter ökar engagemanget och effektiviteten med Hypergene"

Citatet kommer ifrån Pernilla Frödén, IT verksamhetsutvecklare på Stena Fastigheter och beskriver vad Hypergene Beslutsstöd har tillfört organisationen. Den utmaning Stena Fastigheter stod inför känner många igen sig i. Ett likartat arbete, med styrning uppifrån, ska bedrivas på ett antal olika orter och utföras av ett stort antal personer, i det här fallet främst inom fastighetsförvaltning. Det här ledde till olikheter i arbetssätt, vilket försvårade planeringen och uppföljningen.

Stena-Fastigheter

Stena Fastigheters kontor, lokaliserade i Stockholm, Göteborg och Malmö, samarbetade löpande, men vissa uppgifter sköttes också lokalt på respektive ort. Mycket tid gick åt till rapportering och att sammanställa data manuellt, data som inte var kvalitetssäkrad. De som arbetar med förvaltningen av fastigheter har därför varit beroende av att ekonomiavdelningen sammanställt data, data de bara kunnat ta del av kvartalsvis.

Den första uppgiften för att komma tillrätta med den här utmaningen var att synliggöra kvalitetssäkrad information för fastighetsförvaltningen samt se till att alla arbetade på ett likartat sätt. Målet var att minska det manuella arbetet och frigöra tid för analys och planering av aktiviteter och åtgärder.

Den andra uppgiften var att införa ett gemensamt arbetssätt för affärsplaneringen och se till att aktiviteterna var kopplade till de övergripande målen och nyckeltalen.

Idag har Stena Fastigheter Hypergenes lösning för målstyrning samt analys och insikter på plats. De kan nu lägga mer tid på att analysera information istället för att sammanställa den och därmed jobba mer proaktivt istället för reaktivt.

Förvaltningsorganisationen har dessutom blivit mer delaktig och engagerad samtidigt som aktiviteterna är knutna till de övergripande målen. De bakomliggande siffrorna är nu också kvalitetssäkrade. Allt har skett stegvis och de fortsätter hela tiden att utvecklas.

 

Läs hela kundberättelsen här