Inspireras av tidigare webinar inom privat sektor

Nedan finner du ett urval av våra mest populära inspelade webinars för privat sektor. Live webinars hittar du här.

Wodar SE Privat Sektor (1)

Arbeta effektivt med planering och styrning av en medlemsdriven organisation
Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en medlemsdriven organisation för högskoleutbildade ingenjörer. Precis som i andra liknande organisationer är det medlemmarna som väljer vilka som skall styra verksamheten och planeringen sker på både kort och lång sikt utifrån de långsiktiga mål som sätts i fullmäktige. 

Se webinar

 

Vill du få bättre koll på dina projekt?
Upplever du att det är svårt att överblicka organisationens projektkostnader och status? Har du svårt att se vilka värden och effekter projekten skapar? Eller är det svårt att se om det finns lediga medarbetar eller kompetens att ​s​​​arta nya proje​kt?

Se webinar

 


Hur du enkelt och snabbt skapar förutsättningar för en agil budget- och prognosprocess

I en snabbföränderlig omvärld behöver företag och organisationer snabbt kunna överblicka den finansiella situationen och anpassa den framåtriktade planeringen. Från att tidigare ha kunnat förlita sig på statiska och långsiktiga planeringsmodeller krävs nu istället verktyg som ger organisationen möjlighet att enkelt och dynamiskt utarbeta budget och rullande prognoser. 

Se webinar

 

Förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra de ekonomiska flödena i dina projekt
Att inte ha tillgång till en total bild över projektens ekonomiska flöden gör att processen kring projekten blir ineffektiva och svårarbetade. För många sker till exempel den ekonomiska planeringen och uppföljningen i dokument och system som inte hänger ihop, vilket leder till att mycket tid läggs på att extrahera, sammanställa och kvalitetssäkra information manuellt.   

Se webinarKPI-baserad styrning – så hjälper den din organisation mot målen
Välgrundade och kloka beslut som effektivt leder mot målen är något som de flesta organisationer eftersträvar. Men i stora organisationer med hög komplexitet är det inte alltid lätt att uppnå. En av nycklarna är att kunna skapa och arbeta med nyckeltal på ett sätt som gör att rätt KPI:er finns tillgängliga för rätt person för att kunna fatta beslut som tar er åt rätt håll. 

Se webinar

 

Trender, drivkrafter och möjligheter för ekonomifunktionen
Under de senaste åren har vi sett att många organisationer tänker nytt kring hur de ska hantera förändringar; pandemin, kriget i Ukraina, stigande inflation och höjda räntor har ritat om kartan för många branscher. Det leder till att planeringsarbetet blir svårare och att kraven på att kunna planera agilt och utifrån ett helhetsperspektiv ökar. Dessutom blir det viktigare att kunna fatta snabba och decentraliserade beslut. 

Se webinar

 

Agila budget- och prognosprocesser - och hur du maximerar nyttan i era BI- och systemlösningar
När förändringstakten ökar och omvärlden blir mer oförutsägbar behöver organisationer utveckla hur de planerar och leder sina verksamheter. Agila budget- och prognosprocesser är viktiga delar, men också möjligheterna att så smidigt som möjligt kunna koppla samman den ekonomiska planeringen med uppföljning och analys i verksamheten.

Se webinarDina Försäkringar berättar om vägen till en digitaliserad och mer effektiv budget- och prognosprocess
I samband med en omstrukturering av bolagen inom sfären för Dina Försäkringar fanns ett behov av att förbättra processerna för den finansiella planeringen samt för uppföljning, rapporter och analys. I det här webinaret får du höra om fördelarna med att bolagen arbetar i en gemensam lösning.

Se webinarKraften i Hypergenes integrerade produkt för planering, uppföljning och analys
För att kunna styra, planera och följa upp verksamheten brottas chefer ofta med överväldigande informationsmängder och komplexa IT-system som fyller isolerade och skilda funktioner. I en tid av snabb förändring har det samtidigt blivit allt viktigare att ha rätt beslutsunderlag och en snabbfotad planeringsprocess. I detta webinar visar vi hur Hypergene kan ge beslutsfattare bättre förutsättningar. 

Se webinar

 

Bättre planering och uppföljning genom digitaliserat stöd för KPI:er
Produktnyhet! Modul som med automatik omvandlar verksamhetsdata till KPI:er som kopplas ihop med mål och ger beslutsfattare bättre koll.

Se webinar

 


Oatly berättar om sitt drivarbaserade och agila budget- och prognosstöd
I ett globalt och snabbväxande företag som Oatly ställs höga krav på planering och uppföljning. När både verksamheten och omvärlden förändras behöver processerna hänga med. Till exempel blir den traditionella budgeten ett alltför stelt instrument. Att löpande kunna skapa prognoser och scenarios baserat på olika variabler blir betydligt viktigare. I detta webinar berättar Oatly om hur de numera arbetar drivarbaserat och allt mer effektivt med hjälp av Hypergene.

Se webinar

 


Utmaningar för controllers i en turbulent omvärld 
Att vara controller innebär att hela tiden möta och kunna hantera nya utmaningar. Inte minst har de senaste åren visat att förväntningarna förändras; mer fokus på att snabbt få fram nya prognoser, effektivare rapportering och högre krav på att förstå verksamheten och snabbt kunna se avvikelser.

Se webinar