Myndigheters målstyrning – Agenda 2030 kopplat till SiS utvecklingsmål

FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, får ett allt större genomslag. Nu arbetar länder och verksamheter i hela världen med att på olika sätt vara delaktiga och bidra till att nå målen.

WOD SIS Myndigheters Målstyrning

I samtal med våra myndighetskunder märks ett stort intresse för att driva och följa upp arbetet med Agenda 2030 i Hypergene. Inte minst vill man på ett enkelt sätt kunna se och analysera de egna resultaten, målen och nyckeltalen som är kopplade till de 17 globala målen.

I detta inspelade webinar får du lyssna på Hanna Johansson, controller, och Lisa Steneberg, utredare, från Statens institutionsstyrelse (SiS) som delar med sig av hur de vill och planerar att arbeta med målen för Agenda 2030 i Hypergene och deras tankar kring det.

Exempel på sådan du får ta del av i webinaret: 

  • Hur du i Hypergene får en tydlig koppling mellan verksamhetens mål/aktiviteter och de globala målen i Agenda 2030. 
  • Hur du enkelt kan följa och återrapportera vad verksamheten arbetar med för att uppnå de globala målen i Agenda 2030. 

Exempel på svar du snabbt får svar på i lösningen:  

  • Mot vilka nyckeltal och mål jobbar vi inom min verksamhet gällande till exempel området ”Jämställdhet”? 
  • Hur går det för oss över tid?
  • Vilka aktiviteter finns det för respektive område och vilken status har de?
  • Hur går det för oss i jämförelse med andra myndigheter? 

Talare

Hanna Johansson, controller, Statens institutionsstyrelse (SiS)
Lisa Steneberg, utredare, Statens institutionsstyrelse (SiS)