Så vill Statens Institutionsstyrelse SiS knyta ihop Agenda 2030 med sina egna utvecklingsmål

FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, får ett allt större genomslag. Nu arbetar länder och verksamheter i hela världen med att på olika sätt vara delaktiga och bidra till att nå målen.

I Sverige har regeringen gett flera myndigheter och lärosäten uppdrag kopplade till Agenda 2030. Samtidigt kan det vara utmanande att enkelt koppla samman de 17 globala målen med de egna verksamhetsmålen. I det här webinaret får du höra hur Statens Institutionsstyrelse gör just det i Hypergene.

Anmäl mig!

I samtal med våra myndighetskunder märks ett stort intresse för att driva och följa upp arbetet med Agenda 2030 i Hypergene. Inte minst vill man på ett enkelt sätt kunna se och analysera de egna resultaten, målen och nyckeltalen som är kopplade till de 17 globala målen.

I detta webinar får du lyssna på Hanna Johansson, controller, och Lisa Steneberg, utredare, från Statens institutionsstyrelse SiS som delar med sig av hur de vill och planerar att arbeta med målen för Agenda 2030 i Hypergene och deras tankar runt det. Vi ger vi dig också en överblick av hur arbetet med Agenda 2030 i Hypergene fungerar, hur du får en samlad bild av och kan se de globala målen för Agenda 2030 samt målen/nyckeltalen som ni bestämt ska ingå.

Exempel på sådan du får ta del av i webinaret: 

  • Hur du i Hypergene får en tydlig koppling mellan verksamhetens mål/aktiviteter och de globala målen i Agenda 2030. 
  • Hur du enkelt kan följa och återrapportera vad verksamheten arbetar med för att uppnå de globala målen i Agenda 2030. 

Exempel på svar du snabbt får svar på i lösningen:  

  • Mot vilka nyckeltal och mål jobbar vi inom min verksamhet gällande till exempel området ”Jämställdhet”? 
  • Hur går det för oss över tid?
  • Vilka aktiviteter finns det för respektive område och vilken status har de?
  • Hur går det för oss i jämförelse med andra myndigheter? 

Talare

Hanna Johansson, controller, Statens institutionsstyrelse SiS
Lisa Steneberg, utredare, Statens institutionsstyrelse SiS
Peter Glans, affärsansvarig, Hypergene 
Anna Söderström, projektledare, Hypergene 

Tid och plats

22 september kl 08.30 - 09.10
Vid din dator – vi använder Zoom

Webinaret är kostnadsfritt.

Välkommen!