Resursplanering

Smidig och samlad resursplanering är en kritisk framgångsfaktor för lyckade projekt. Blue Ant säkerställer rätt resurs, i rätt projekt, vid rätt tidpunkt. Genom att hantera såväl interna som externa resurser, kompetenser och projekt i en sammanhållen och gemensam plattform skapas förutsättningar för ökad effektivitet, bättre planering, jämnade arbetsbelastning och förbättrad kontroll.

Webb Resurshantering

Blue Ant ger verksamheten förutsättningar att arbeta effektivt med organisationers resurser och kompetenser, relativt behovsbilden i såväl pågående som planerade projekt. Projektledare, administratörer, projektmedlemmar och chefer kan enkelt dela information om behov och allokera resurser utifrån kompetens och tillgänglighet. I Blue Ant kan både interna och externa resurser hanteras.

Olika allokerings- och godkännandemodeller kan definieras beroende av projekttyp. Förfrågan om en resurs, som i sin tur kan baseras på en rollprofil eller en kompetensmix, kan automatgodkännas utifrån vissa kriterier – eller gå vidare för godkännande hos resursansvarig eller närmaste chef.

Allokera resurser, boka och godkänna

 • Flexibla modeller för allokering av resurser mot projekt (projektdrivet / resursdrivet)
 • Allokering av resurser baserat på kompetensbehov och tillgänglighet
 • Definition av arbetsflöden för förfrågan respektive godkännande
 • Reservation (förfrågan / bokning) av namngivna resurser eller simulerade resurser (roller)
 • Automatisk beräkning av tillgänglighet relativt kalendrar och bokningar i andra projekt
 • Automatisk hantering av bokningsperiod baserat på kopplade projektaktiviteter
 • Hantering av återkommande bokningar samt frånvaro
 • Simulering av resursallokeringar

Hantera resurser och kompetenser

 • Hantering av kompetenser och kompetensmatriser
 • Sökning av resurser utifrån kompetens
 • Resurs- och beläggningsöversikt
 • Beläggningsprognos, inklusive simuleringar

Hantera kostnader och tillgänglighet

 • Definition av kalendrar, tillgänglighet och frånvaro
 • Definition av pris-regler för kostnader och intäkter (om relevant)
 • Frånvaroöversikt tillgänglig via Smartphone
Kundcase

Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin