Effektiv finansiell planering

I en snabbföränderlig omvärld behöver företag och organisationer snabbt kunna överblicka den finansiella situationen och anpassa den framåtriktade planeringen. Från att tidigare ha kunnat förlita sig på statiska och långsiktiga planeringsmodeller krävs nu istället verktyg som ger organisationen möjlighet att snabbt och dynamiskt utarbeta reviderade planer och anpassade prognoser.

På så vis ges ledning och beslutsfattare på alla nivåer möjlighet att på ett effektivt och flexibelt sätt navigera verksamheten framåt.

MOLNBASERAD LÖSNING FÖR PLANERING, UPPFÖLJNING OCH ANALYS

Hypergene erbjuder marknadens mest kraftfulla molnbaserade lösning för ekonomisk planering, uppföljning och analys. Lösningen integreras mot ert befintliga ekonomisystem och ger organisationen förmågan att omedelbart säkerställa finansiell kontroll samt möjliggöra smidig framåtriktad ekonomisk planering.

Lösningen, som kan införas till ett fast pris och med en mycket begränsad insats, ger stöd för följande processer:

FINANSIELL PLANERING – RULLANDE PROGNOS

Via en intuitiv och själv-service-baserad tjänst definierar du själv de planeringsmodeller som passar er verksamhet bäst. Lösningen ger, utöver möjligheter till budget och årsbunden prognos, också stöd för rullande prognosmodeller – något som skapar helt nya förutsättningar för ökad precision i planeringsarbetet.

Med Hypergene kan er organisation löpande optimera och anpassa planeringen med anledning av förändrade förutsättningar och extern påverkan.

Ni definierar på ett enkelt sätt godkännandestrukturer, ansvar och inmatningsuppgifter utifrån de organisatoriska och ekonomiska styrmodeller ni tillämpar.

Via ett smidigt arbetsflödesstöd säkerställs en effektiv process med möjlighet att snabbt analysera samlad planerings-information. Lösningen ger bland annat stöd för följande funktioner:

 • Rullande prognosmodeller med för ökad precision i planeringen
 • Årsbunden budget och prognos
 • Flexibla jämförelsemått och periodiseringsnycklar
 • Flexibla ekonomimodeller med upp till tio dimensioner
 • Arbetsflöden med inrapportering och granskning i flera led
 • Automatiserad aggregering för analys av samlad prognos-information
 • Versionshantering med stöd för justeringar, nerifrån och upp samt uppifrån och ner
 • Smidig administration via själv-service-baserade tjänster vilket reducerar behovet av konsultstöd för att införa lösningen

RESULTATUPPFÖLJNING OCH ANALYS

Lösningen ger er stöd för dynamisk resultatuppföljning där utfall kan jämföras mot budget och senast reviderade prognos. Ni kan enkelt analysera trender och identifiera avvikelser utifrån ett multidimensionellt perspektiv som motsvarar er ekonomiska och organisatoriska styrmodell. Resultatuppföljningen ger er stöd för att:

 • Definiera en resultatuppställning och analysmodell som motsvarar era behov och ger er den kontroll ni behöver
 • Överblicka den ekonomiska utvecklingen och identifiera avvikelser mellan utfall och plan
 • Analysera orsaker till avvikelser genom att via guidad analys borra ner i den underliggande informationen
 • Granska underliggande transaktionsdata för avancerad analys
 • Spara analyser som favoriter och skapa egna grupper utifrån er organisatoriska struktur

KASSAFLÖDE- OCH LIKVIDITETSPROGNOS

Under tider av turbulens krävs ett extra fokus på likviditet och kassaflöde. Framåtriktad kontroll på in- och utgående betalningar och likviditetsströmmar är kritiskt. Lösningen ger stöd för att, utifrån resultatrelaterade prognosdata, komplettera planeringen med likviditetspåverkande poster. Detta skapar förutsättningar för en tydlig och framåtriktad likviditetsprognostisering.

MOLNBASERAD LÖSNING

Hypergene för finansiell planering, uppföljning och analys levereras som en smidig och driftssäker molntjänst. Detta gör lösningen lätt komma igång med, lätt att använda och lätt att förvalta. Molntjänsten ger ett antal fördelar, bland annat:

 • Kostnadseffektivt: Månadskostnaden baseras på antal användare vilket ger en överskådlig och förutsägbar kostnadsbild. Dessutom ingår uppgraderingar.
 • Enkelt och effektivt: Att ha Hypergene i molnet minskar såväl beroende av och belastning på den egna IT-avdelningen eller eventuell driftspartner.
 • Säkert: Integrationsövervakningar ingår, liksom hög intrångssäkerhet som löpande testas och utvecklas. Datorhallarna är certifierade enligt både ISO 27001 och ISO 22301. Dessutom sker all inloggning genom Single Sign-On, vilket bidrar till både enkelhet för slutanvändaren och ökad säkerhet

ENKELT ATT INFÖRA - SNABB EFFEKT

Hypergene införs via ett kort och fokuserat projekt som omfattar ett antal väldefinierade moment. Samtliga moment kan genomföras på distans eller på plats tillsammans med en dedikerad konsult. Ett införandeprojekt löper normalt under ett fåtal veckor. Efter införandet kan effekterna av lösningen hämtas hem direkt.

FLEXIBILITET FÖR FRAMTIDA BEHOV

Lösningen kan med tiden kompletteras för att stärka organisationens förmåga till dynamisk ekonomi- och verksamhetsstyrning även inom andra områden. Bland annat kan funktioner adderas för strategisk planering, riskhantering, personal och resursbudgetering, projektprognos eller investeringsbudgetering.

Detta för att ytterligare stärka precisionen i planeringsarbetet. En investering i Hypergene för finansiell planering, uppföljning och analys ger därmed även flexibilitet för framtida och föränderliga behov.

Kundcase

Peter Andersson Hypergene

Peter Andersson

VD

+46 (0)739 78 81 59 Mejla Peter