Riskanalys och riskhantering kopplat till myndigheters mål

Statens institutionsstyrelse har utvecklat en modell där risk kopplas till myndighetens styrningsprocess. I detta inspelade webinar berättar SiS om hur modellen och systemstödet ökat medarbetarnas engagemang och ansvarstagande.

Utifrån uppsatta mål skapar verksamhetskontoren och enheterna själva sina aktiviteter. De identifierar även vilka risker som finns. Till grund finns en tydlig målkedja som håller samman myndighetens övergripande mål med mål för underliggande nivåer.

Hypergene ger också stöd för uppföljning och analys av nyckeltal och indikatorer. Att även koppla dessa till de målen gör att SiS hittat ett effektivt sätt att bedriva sitt strategiska förändringsarbete.