Förbättringspotential i styrprocesserna hos Sveriges 500 största företag

I en ny undersökning bland beslutsfattare inom ekonomi- och finansfunktionerna hos Sveriges 500 största företag har ett antal områden identifierats med tydlig förbättringspotential inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Bland annat märks utmaningen i att planera, genomföra och följa upp verksamheten där mer än hälften anger att de inte är tillräckligt effektiva, trots att området bedöms som mycket viktigt. Störst potential finns inom områden som rör att driva agerande och aktiviteter i linje med företagens mål.

Hypergene har under perioden 11 november 2015 till 1 februari 2016 genomfört en undersökning där beslutsfattare inom ekonomi- och finansfunktionerna hos 250 av Sveriges 500 största företag har svarat på frågor om hur de arbetar med ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Frågorna har berört arbetet med affärsplanering, målstyrning och nyckeltal liksom budget- och prognosprocesser samt hur beslutsfattarna följer upp och analyserar verksamheten.

Resultaten visar att landets största företag ligger långt framme i sina centrala styrprocesser men att utrymmet för ytterligare förbättringar är påtaglig. Beslutsfattarna som svarat visar på stor transparens kring hur de upplever situationen och var utvecklingspotentialen finns.

”Det vore överraskande om de största företagen i Sverige inte vore mycket skickliga inom sina styrprocesser. Samtidigt ser vi en ödmjukhet kring förbättringsområden och vilja till att bli ännu bättre. Att ständigt förbättras tycks inbyggt i företagens DNA. Vi ser dagligen de vinster företag kan göra när de ifrågasätter invanda mönster”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Skärmbild som visar styrprocesser.

I undersökningen har respondenterna fått ta ställning till hur de ser på ett antal områden och centrala processer inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Staplarna anger differensen mellan hur viktig beslutsfattarna bedömer respektive område vara (viktig eller mycket viktig) och hur bra de anser att de är inom samma område (bra eller mycket bra). Störst differens tolkas som det område där företagen själva ser störst förbättringspotential. I svaren märks tre tydliga grupperingar. 
Växel: +46 (0)40-661 10 00