Tyresös modell för planering gör att de snabbare kan ställa om efter olika behov.

Förbättringsarbetet är på väg att bli en fortgående, löpande och naturlig process, snarare än något som på årsbasis sker med en start och ett stopp. Det skapar långsiktighet och engagemang. Mer fokus kan läggas på utveckling.

Utmaning

  • Minska antalet system
  • Koppla samman målstyrning, verksamhet och ekonomi
  • Gemensam målstruktur för såväl nationella som egna kommunala mål

Lösning

  • Hypergene Kommun

Resultat

  • Mer fokus på att utveckla
  • Effektivt stöd för det systematiska kvalitetsarbetet
  • Möjlighet att kontinuerligt utveckla stödet till cheferna

 

Med Hypergene tittar vi mer i framrutan än i bakrutan – vi lägger mer tid på analys och förbättringar.
Catrin Ullbrand Tyresö. Catrin Ullbrand, kvalitetschef, Tyresö kommun

Utmaning 

Närheten till havet, naturen och storstaden gör Tyresö till en attraktiv bostadsort. Här bor cirka 46 000 personer. Med fokus på att hela tiden förbättra servicen till invånarna arbetar Tyresö aktivt med sin digitalisering. När cheferna frågade efter bättre verktyg och stöd för att styra och följa upp verksamheterna började kommunen se sig om efter en lösning.

– Cheferna uttryckte ett starkt behov av att minska antalet system, berättar Catrin Ullbrand, kvalitetschef, Tyresö kommun.

Det växte också fram en ambition att få ihop målstyrning, verksamhet och ekonomi som en helhet. Man ville förenkla för cheferna och ge dem ett bättre stöd i sitt dagliga arbete.

– Det ligger en utmaning i att styra mot övergripande nationella mål och samtidigt kunna styra mot mål som våra kommunala politiker sätter upp. Det är ingen självklarhet att få ihop alla mål i en gemensam målstruktur som både känns relevant och är enkel att förhålla sig till. Att styra mot många mål är en verklighet som i synnerhet skolan känner igen sig i. Skolan har hårda lagförda nationella krav samtidigt som de ska förhålla sig till det kommunens politiker beslutar om.

Lösning

Tyresö såg potentialen i Hypergenes applikationer för kommuner.

– Att ha koll på resurser är en förutsättning för att få verksamheterna att fungera. Därför valde vi att först förbättra stödet för vår budgetprocess genom att införa Hypergenes applikationer för ekonomi, personal och budget. Fler applikationer har allt eftersom införts. Applikationen för verksamhetsplanering infördes genom ett nära samarbete mellan ekonomiavdelningen och kvalitetsenheten. Tyresö arbetar efter en omvärldsbaserad strategimodell där mål bryts ner till olika aktiviteter. Aktiviteter och utfall får en direkt koppling till målen – en koppling som kan följas som en röd tråd i systemet.

– Vi har lyckats med att i en och samma målstruktur föra samman våra politiska mål med de nationella. När det kommer till uppföljning och analys får nu de verksamheter som till största delen styrs av lagkrav en helhetsbild eftersom kvalitetsstyrningen vävs in i verksamhetsplanen.

Via framtidsplaner lyfts det som ska utvecklas och prioriteras fram. Att det som redan fungerar bra fortsätter att fungera bra håller Tyresö koll på genom att välja ut de viktigaste verksamhetsmåtten och lyfta fram dem i kvalitetsuppföljningen.

Resultat

Förbättringsarbetet är på väg att bli en fortgående, löpande och naturlig process, snarare än något som på årsbasis sker med en start och ett stopp. Det skapar långsiktighet och engagemang. Mer fokus kan läggas på utveckling.

– Med Hypergene gör vi en förflyttning där vi tittar mer i framrutan än i bakrutan. Vi lägger betydligt mindre tid på att beskriva verksamheten. Nu kan vi lägga mer tid på analys och förbättringar.

Kommunen har med Hypergene kommit bort från ”klipp och klistra” i olika dokument.

– Tidigare fick vi lägga allt för mycket tid på långa beskrivande texter och mallar som ständigt ändrades.

Tyresös modell för planering gör att de snabbare kan ställa om efter olika behov.

– Att chefer får instrument som visar viktiga mått och indikatorer, kopplade till sina mål, förenklar uppföljningen för såväl varje enhet som för kommunfullmäktige. Med Hypergene får vi ett effektivt stöd för det systematiska kvalitetsarbetet.

Catrin avslutar med att beskriva att hon ser samarbetet med Hypergene som en möjlighet att hela tiden kunna utveckla stödet till cheferna. För att ytterligare utveckla stödet i det systematiska kvalitetsarbetet kommer kommunen snart införa stöd för prognos, befolkningsstatistik och skola.

– Jag är väldigt nöjd med hur Hypergene följt våra behov och hittat lösningar. De är lyhörda för våra idéer.

Växel: +46 (0)40-661 10 00